آرشیف

2021-10-2

رسول پویان

نغمۀ دل

 

که تا دو چـشم وفـاکیش یار دل ساقی است

هماره دردل جان عشق وعاشقی باقی است

 

کمان ابـروی نـازی که نـاوک انـداز اسـت

میان تاجیک و ترک وتتار یک طاقی است

 

سرود سیحون وجیحون مهر فرهنگ است

پـیـام طالـب وحـشـی بمـب و پـتـاقـی است

 

زلال بـحـــر تـمـــدن جـلــوۀ عـشـق اسـت

اگـرچـه حـالـت افـغـان‏سـتان بـاتلاقی است

 

همیـشـه راگ و مقام هـمنوای انسـان است

چه بهـروی و یمن چه نـوا و عراقی است

 

کـسـی خمـوش نـتـوان کــرد نغـمـۀ دل را

خدا و عشق و طبیعت شوق اشراقی است

 

ســرود بلـبـل و لبخـنـد گل جــاویــد اسـت

صفـیر بـاور طـالـب همچـنان زاغی است

 

ز شـهـر خـسـتـه دلـی هـا سـفـر بایـد کـرد

نویـد شـادی و خوشـی هـوای ییلاقی است

 

ز چـشم مست هـریـرود خـون دل جـوشـد

دوباره موج خروشـان بحر دل یاغی است

 

نکُـش طـالــب وحـشـی که نـاز نـازان انـد

کـبـوتــران قـشـنــگ وطــن مـلاقـی اسـت

 

بـه قـلــه هــای بلـنــد وطـن عــقـابـان انــد

که راه دره و کوه و کمر بسی شاقی است

 

وطــن شــده هـمــه ســلاخ خــانـۀ طـالـب

فـقــط کشـتـن نـسـل بشـر و دبـاغـی است

 

عـلاج درد وطـن با تفــنگ طالـب نیسـت

شـــفـای بـرچــۀ طالـب دانــۀ داغـی است

 

ستـمگـری و فـشـار و تـرور افــزون شـد

به نام دین و شـریعت مرگ اخلاقی است

 

جهــان امـارت خـونین را پـذیــرا نـیسـت

چراکه فوج تروریست قاتل و باغی است

 

2/10/2021

رسول پویان