آرشیف

2023-6-20

رسول پویان

نظم نوین

 

جهان بـه محور یک قطب ناهم‏آهنگ است

حریص سلطه که با دیگران درجنگ است

 

جهان به قبضۀ دو قـطـب نیز محـدود است

به دسـت آز دو قـدرت سوتـه و دنگ است

 

مجـو ز جـلـوۀ دو رنگ حـسـن رنگارنگ

ز گـونـه گـونـه شـدن بـاغ دل قشنگ است

 

سمند و سرخن و رخش و جـرن دلگیر اند

چرا که قافله در پشـت یک خـر لنگ است

 

تفـکـر و خــرد و عـقــل را مگـر کـشـتـنـد

 که سـرهـای ربـاتـیک کاملـن مـنگ است

 

صفـا و عـشـق و محـبـت رفـتـه از دل هـا

تـو گـویی سینۀ انسانیت پـر از سنگ است

 

سلاح فروشی ونفرین ونفرت وجنگ است

بشر که بازیچۀ مشتی غول و الدنگ است

 

دِمُـو گلـولـۀ تـوپ و کـراســی را کُـشـتـنـد

به خون دنیپر و جیحون و دیدۀ گنگ است

 

همـیـشـه پـرتــو اخـلاص مهـر دل هـا بـاد

که ابر تیره پر از عـقده هـای نیرنگ است

 

تـمـــدن از دل تــاریــــخ ســـر کــنــد بـالا

نمـود جـامـعه بـا زیـورات فـرهــنگ است

 

مگــو کـه راه تـمـــدن را دیـگــر بــسـتـنـد

هنوز فـاصـله تا بی کـرانـه فـرسنگ است

 

غـزال و آهــو و گـوسـفـنـد را شـکار کنند

زهرطرف خطر زخم گرگ و پلنگ است

 

مخــور فــریـب تمــاشــای بـحـــر آرام را

که در نهان خطر کوسـه ها و نهنگ است

 

طلـوع صبـحـدم شــرق دل اهـورایی است

غـروب جلوه گـر حیله هـای افرنگ است

 

ز نظـم کهـنۀ جـور و سـتم هـراسی نیست

چـرا که بـر سـر نظم نـویـن اورنگ است

 

بـسـاط وحـشـت افــراط را که بـرچـیـنـیـد

به هـرکجا نگـری بـزم بـاده و چنگ است

 

نگاه جـلـوۀ تـصــویــر را حـقـیـقـی ســـاز

ز حسن دلکش خـوبـان نقش ارژنگ است

 

ز هـارمـونی طـربـنـاک قـصه هـا خـوانـم

ملـودی هـنــر عـشـق مـتـن آهــنـگ است

 

فــدای غـمـزۀ نـیکان پـاک خــواهـــم شـد

وفـا و باور دل زینت شـوخ و شنگ است

 

ز هـمـدلی و خــرد نـظـم نـو شــود ایجـاد

تو گویی بار دیگر انفجار بیگ بنگ است

 

تعـادل عـمـلی نـظـم چند سـتـون خــواهــد

وگـر نـه خـانـۀ نسل بشـر بسی تنگ است

 

صـفـای عـشـق و محـبـت که دوسـتی آرد

اسـاس صلـح جهـانی و نـافی جنگ است

 

22/4/2023

رسول پویان