آرشیف

2015-1-1

ع . و. رشیدی

نظم در وصف مــحــمــــــــــد ص

 

یامحمدامین،تولدشدی یتیم،نداشتی توزروسیم
چشم  کشو دی ، ا ی  غمگین ، لیک  خد ا بر تو ر حیم
 
ر سیدی به  سال شش،  گفتی  ما در آه بکش
لیکن  رفت  از دست تو، آن ما در  ز حمتکش
 
بعد از آن  پدرکلان ، مطلب مهربان ،ترااوشدنگهبان
به    قد  ر  ت    آ  ن    یز د ا ن   ،   تر ا   د  ا  د  عز ت   هر  آ ن
 
ر سید ی    به   سن    هشت   ،   مطلب    هم    در   گذ شت
خد ا  و ند  بو د  مهر با ن   ،   نما ند ی   بر  ر و ی    د شت
 
کا  کا  یت    ا  بو  طا لب   ،  مر د   خو ب   ،   نبو د   غائب
مسؤلیت    تر ا   ا  و  ،  بگر  فت   بد ست  ،   ا ی    صاحب
 
ا ز  سن     هشت   سا لگی   ،    شغلت     گو  سفند    چرانی
د ر پا   ها   بو ت    ند ا  شتی   ،   پر   عر ق     د  ر   پیشانی
 
د ر     صحر ا ی     بنی     سعید    ،   همگان    تر ا    میدید
سر   گر د ا ن     و    نا لها ند    ،     ر مه      ها یت     میچر ید
 
د  ر  سنین   جو ا نی  ،   د ر  د شت   ها ی   قر ا ر یت
هما ن    پیشۀ   سا بق   ،   نه     ا فر ا ط    و  نه    تفر یط
 
رسیدی   به   بیست   و پنج  ، خدا بداد  به  تو گنج
مقر ر   کر د   خد یجه   ،   تا  نجات    یابی   ا ز  ر نج
 
اماتومرددانا،باگفتارپرمعنی،به همرای خدیجه
کر د ی   کا ر  ،  پر  نتیجه  ،   ز حما تت    ا و   د یده
 
خدیجه  داشت ، عمرچهل ، اماتو در بیست وپنج
تقاضا کرد  او از تو  ،  که   د یگر مکش  هیچ   رنج
 
با هم   بکنیم   نکاح   ،   آر ا م   شو یم   هر  د و ی   ما
محمد   بپذ   یر  فت   ،   ختم    شد    به    چند   خر ما
 
تو   بو  د  ی   مر  د  ا  می  ،  سو ا  د  را نمیشناختی
وحی  آوردت   جبرائیل  ،  که  تو هستی  یک  نبی
 
در  عمر   چهل    سالگی   ،   که    بود   ماه   رمضان
این   آیت    است    در  قرآن  ،   محمد   آو ر د ایمان
 
خد یجه    شد  قهر مان   ،   ا و لین    ز ن    مسلما ن
ا یما ن    آو ر د   به    خد ا   ،   به    نبی    و   به   قر آ ن
 
د و مین  مر د جهان  ،  علی  بو د  د و از د ه   سا له
که   او هم    آو ر د   ا یمان   ،    به     خد ا ی     یگا نه
 
بعدازآن شد،آن غلام  ،  که مشهوربودبه زیدنام
گرویدی   محمد  ،  قبو ل   کر د  ،  د ین   و  ایما ن
 
با ید   گفت    مر د   چهار م    ،   ابو بکر    یا ر    غار
مشر ف    شد   به    اسلام   ،   با   شرف   و  با و  قار
 
آن      نفر  پنجمی ، از     جملۀ       بر  د   ه    گان
مسمی   بود  به   بلال   ،  که  ا و  هم  آ و ر د  ا یما ن
 
محمد  د ر سی   و  شش  ،  غز و ۀ   بکر د  اشتراک
اولین   بار  با سفیان   ،   در شهری  نزدیک  شام
 
ا ین  غز و ه  بنام   بدر  ،  آ ن  د شمن  ند ا شت   خبر
ا ز  قد ر ت    ا  لهی   ،    در   د ما غ    ند ا شت    ا ثر
 
آ خر ین    غز و ه    تبو ک    ،    با   لشکر   سی    هزار
د شمن   د ید  ز و ر  ا یمان  ،  پا  نها د ند  به   فر ا ر
 
محمد بود  شصت  وسه  ،  رحلت  کرد  د ر گذشت
وا ی  بر آ ن  کسانیکه   ،  پیمان  ها با ا و بشکست
 
" ر شید ی "  پیر و  ا و ست  ،  به  فرمان  حق  تعالی
هیچ    قد ر ت   ،   نمی  بینم   که   ا و ر ا  کند  گمر ا ه