آرشیف

2018-3-8

دوکتور ص. سعیدي

نظام فدرالی!

 

بحث در مورد ماهیت نظام ها و مناسب بودن آن به حال  این و یا کشور و جامعه در شرایط انکشاف معین و در جغرافیای معین کار تخصصی و قابل دقت همه جانبه است. 

هدف از نظام و حاکمیت مدرن امروز حاکمیت نزدیک به مردم، از مردم و توسط مردم است. حاکمیتیکه ارزان باشد و فاصله ها بین مقامات تصمیم ګیرنده و اجراء کننده حد اقل باشند. 

این اهداف با آنچه بشریت در اختیار  دارد نظام و ساختار امروزی به صورت نسبی و مقایسوی بهتر و هدفمند تر بدون خطر تجزیه افغانستان و بدون ازدیاد مصارف و ادارات ( فدرالی و محلی) ممکن است. عملی کردن قانون مبنی بر انتخابات برای شوراء های ولسوالی، ولایتی و شاروال های انتخابی کشور و بالاخره تقویت سالم و متناسب ارګانهای عدلی و قضایی و بخش از تدابیر دیګر در چوکات نظام مرکزی بهترین نظام ممکن به صورت مقایسوی است که ما به آن رسیده میتوانیم. 

 

به یقین که نظام فدرالی در شرايط امروز کشور ما کار برای تجزیه افغانستان و خیانت ملی است!

درحین استدلال و منطق به علم برداران نظام فدرالی در چندین مورد قناعت شان را حاصل کردیم که نظام فدرالی  یعنی تجزیه. در مقابل نوشتن و گفتند، اگر این موجب تجزیه شود، باشد افغانستان تجزیه شود.

 

برای معلومات بیشتر اضافه میکنم که سفارش و تجویز نظام  فدرالی برای افغانستان از تیزیس های تحصیلاتی رئيس ای اس ای در ایالات متحدهء امریکا است. بلی و به یقین همین برنامهء فدرالی ساختن  افغانستان در  واقعیت به تدریج ادغام بخشهای از افغانستان در پاکستان غیر مشروع، امروز است. 

دشمنان افغانستان و بخش از مجبور ها برای تبلیغ و تطبیق این کار متعصبین قومی و سمتی، ستمی ها و ستمی های مسلط بر جمعیت اسلامی، سکتاریست ها، پدرامی ها، ګیلانی ها و عدهء دیګری که نمی دانند چه میګویند، ګماشته شده و دست به دست هم داده و کار بس وسیع سیستماتیک  درین عرصه میکنند.  یک ګروه دیګر از همکاران شان  همانا ګروه بزرګ به من چه؟ اند که ادای رسالت نمیکنند. 

بلی مواخذهء جدی متوجه آنهای هم است که حق را میدانند و ساکت اند. ساکت از ګفتن  حق شیطان ګُنګ است(الساکت عن الحق شیطان اخرس. الحدیث). 

 

خارجيه ایکه در گودال بند مانده اند برای نجات خود دست به هر کار  و لو ضد منافع ملی افغان باشد میزنند و روی دست گرفتن میخواهند. ایشان قرار تمام شواهد و مستندات حتی حاکمیت کابل را وادار به ساکت ماندن  و حتی قبول کردن وامی دارند! مسایل تعویق در توذیع تذکره، کندن خندق، سیم خاردار، دروازه ها و مراکز عسکری به میل پاکستان در خاک افغانستان توسط پاکستانی ها وبخش مسایل دیګر سند های زندهء این وضع ساکت سازی حاکمیت افغان توسط خارجی ها و عبور از خط سرخ ها است.  

خارجی های مسلط بر امور افغانستان باید بدانند که همچو تحمیل ها وعبور از خط سرخ ها برای ملت افغان قابل قبول نیست و برای حاکمیت کابل به یقین کُشنده است. 

 

افغانستان معضل و مشکل حل ناشدنی نیست!  تأمین صلح و استقرار در کشور ما افغانستان با سپردن کار به اهل کار، حاکمیت قانون و تأمین عدالت در همه سکتور های زندګی، قابل دسترس است! 

حکام کابل و مسوولین خارجی باید بدانند که ملت به صورت دقیق میداند که کی چه میکند و به صورت و مانند ذره بین همه قدمهای شان و مخالفین را تحت نظر دارد و‌قضاوت درمورد سخت بی رحم است!

 

انتخاب خوبی و زشتی، خدمت و خیانت و 

استفادهء مناسب به نفع ملت و امر خیر درین فرصت کوتاه داده شده، باشماست. در طول تاریخ جبروتهای ګذشته و در مورد شان قضاوتهای بی رحم تاریخ وجود دارد و شما نیز استثناء نه خواهید بود. 

 

نزد الله تعالی نیز استاد شدنی ایم و این فرصت کوتاه ابتلاء و امتحان نیز سپری شدنی است. 

و ما علینا الا البلاغ المبین

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۷/۳/۲۰۱۸

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳