آرشیف

2024-4-16

محمد آصف فقیری

نطفه سالم بنیاد اجتماع

 

هرچه در بنیاد زوجین٬ عمق محبت شان عمیق باشد٬ نسل که به دنیا می آید در تاسیس اجتماع سازنده است. که یکی از عوامل روحیه ستیز٬ ساقط٬ لجاجت و روحیه سرکش در برابر نظم در جامعه که منطق متعالی است در افغانستان در نسل پسا ۷ و ۸ ثور٬ مسبب ازدواج های اند که طرفین در انتخاب سهم نداشته است…!

شرح آسیب:

در نخست بحث خصائص وراثت نیک یا خوب و پرورش آن٬ چون در معارف و تحصیلات٬ در یکی شدن دو شخص همانا مرد و زن که در حالت تنهایی٬ نه ایمان شان مکمل بوده و نه جوهره عقلانیت شان بسوی پختگی لامنتهی٬ که در یکی شدن زوجین در اوج محبت همانا یکتایی شدن بی عدد یا هموجودی می باشد که:‌ نسل و نطفه سالم در فضای خانواده پُر محبت تقدیم جامعه می گردد.

ازدواج حضرت محمد(ص) با بی بی صاحب خدیجه کبرا٬ در محیط کاری یعنی آنجناب مستخدم بی بی صاحب شده بودند٬ تا اموال تجاری شانرا٬ انتقال دهد. که این ازدواج موفق و همچنان کسب رضایت محصول این پیوند متعالی یعنی فاطمه زهرا٬ برای ازدواج با حضرت علی کرم الله وجه نمایانگر این مسئله می باشد٬ که در افغانستان در پیوند ازدواج ها٬ حق انتخاب طرفین به اساس سلیقه والدین سلب می شود. در صورت که یکی از طرف به عقلانیت و بلوغ عقلی یا حاکم شدن در حق انتخاب خود نرسیده باشد٬ یعنی معیار فکری ازدواج حصول نشده و پیوند سست و خام٬ که در ادامه ویرانی خانواده و اجتماع می گردد.

در نتیجه:

در محیط خانواده که فضای محبت در اوج نباشد٬ نطفه تازه به دنیا آمده فاقد جوهره جانی در جسم٬ تکامل می کند. که بنیاد اجتماع با سیر تنازل و عقب ماندگی روبرو می شود. پس دانشگاه بایستی در محیط آراسته گردد٬ که جوانان مرد و زن در فضای آکادمیک اجازه داده شود که در یک محیط پرورش فکری کنند. البته خلوت که با فضای آکادمیک و زبان آکادمیک و سیر تفکر در آنجا٬ با یک نکاه سطحی متحجرانه٬ که خلوت می پندارند٬ فرق ژرف دارد. ولی اینکه اصالت یا حاکمیت بالای نفس در مرد و زن یا روح منور و عقل منکشف در جوهر جان جوانان نهادینه نشده باشد٬ در حقیقت٬ در مسیر علم هم٬ چنین اشخاص ناکام اند. و در هر مکان و محیط انسان های مفسد و حیوان صفت٬ فساد می کنند. در این حالت به اساس ارزش های جامعه٬ نیروی های دولتی هوشیار لازم٬ تا در برابر این چنین اعمال و اشخاص وارد صحنه عمل شوند. و در حیطه جرم شناسی عوامل مبتلا شدن آنها٬ به بررسی گرفته شده و دوباره تقدیم جامعه گردند. البته اصالت و حاکمیت بالای نفس در وجود مادر ما٬ که در برابر رد منافقین٬ به اثبات پاکدامنی بی بی عایشه بالاتر از ده آیه قرآنی نازل شد. و به گونه سیاسی استخبارات بیرون٬ توسط متحجران دینی همانا چون منافقان در حادثه افک٬ با دید زشت و توهین آمیز به دختران افغانستان پسا ۲۰۲۱ مراکز عقلانیت را٬ که اصالت و تجلای جوهر عقلی آز آنجا٬ در گستره می شود٬ مسدود کرده اند. حالا آنانکه با چنین دید هر کدام شان یا اکثرشان٬ چهار زن گرفته اند یا خواهد گرفت٬ و از هر کدام آن چندین نسل به دنیا می آید٬ که خدا بالای نسل آینده افغانستان رحم کند. و چنین استکه عناصر بیرونی نسل در نسل این کشور را٬ در سیر تنزل نگه می دارد.

محمداصف فقیری