آرشیف

2018-2-15

دوکتور ص. سعیدي

نطاق- گوینده (سپیکر)

من زمانیکه در تیم و گروپی مصروف وظيفه ام و به نمایندگی از گروپ وتیم اظھار نظر و كاری باشد و من  کدام موضوع را  نمی دانم و یا به جواب قادر   و وارد نباشم و کرده نمی توانم، در ظاهر  با مزاح میگویم، سپیکر و گویندهء تیم و گروپ ما فلان شخص است و وی صحبت خواهد و از نام تيم گزارش خواهد داد. اما اگرمطلب را میدانم دیگران  مجال سخن کم دارند.   
واما حال کمی جدی تر:
نطاق و گوینده در پوست و از مقام دولتی چنانچه از نامش پيداست، از نام و به نمایندگی از مقامات ارشد حاکمیت و مراجع دولتی که بیشتر به مطبوعات سروکار دارند بخاطر جلوگیری و استفاده بهتر وقت شخص اول اداره، به نام اداره و از اجراات اداره به مردم معلومات ارایه نموده  و مردم را در جریان قرار میدهد. 
نطاق و سپيکر نه تیورسن است که به میل خود و خواست خود از موضوع تصویر ارایه کند و نه  به کلمات و ادبیات  گپ و سخن میزند که مخاطب نه داند و نه تحریف و فریب را روا میدارد. برداشت هم نباید کج و تحریف شده رسانده شود. 
ملت و مردم خوشبختانه امکانات و وسایل دیګر در دسترسی به حقایق دارند، عقل، منطق و محاسبه هم دارند و در نهایت امر میدانند و یا حد اقل سوال وقت است که به حقایق برسند، که درین صورت بی ابروگی وسلب اعتماد به شخص گوینده و سپیکر دروغگو ، اغواگر، تحریف کننده و شخصیکه بالاتر از صلاحیت خود تیوریسنی، فضل فروشی و خلاف آنچه است به میل خود ګپ میزند و در موارد ضیاع وقت خود و دیگران دارد، افشاء میشود. 
مثال می آوریم:
در حدود سه ماه قبل خانمی با سر برهنه، مدافع دروغین دين مبين اسلام، نمایندهء تیم پاکستان در جلسهء عام سازمان ملل متحد با نشان دادن تصویری دختر شهید شدهء فلسطینی کاذبانه استدلال میکند که این پاکستانی و  قربانی ترور و دهشت است. در حالیکه تصویر از مردم و کشور دیګر و مردم میدانند که عدهء در پاکستان امروز قربانی سیاست دهشت و ترور حاکمیت خود پاکستان اند. 
 
مجیب الرحمن  رحیمی نطا ق ریاست اجرائيه دولت جمهوری اسلامی افغانستان  دیروز 13/2/2018  در مصاحبهء به نام و از نام  ریاست اجرائيهء دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد نشست لوی درستیزان کشور های همسایهء افغانستان در کابل گفت که: این نشست از لحاظ استراتیژيک  به نفع ماست… 
سوال و تمرکز من درین است که این نطاق ریاست اجرائيه که نه افغان میپذیرد و نه افغانستان، چگونه از نام افغانستان تیورسنی دارد و منافع استراتیژيک که به طور عمده در برنامه های طویل المدت مطرح اند، با این نشست که مسایل روزمره و جاری را حل کردن میخواهند، چه ربط به بحث امروز دارد و این اطلاع و خبر اقا رحیمی نطاق و سپيکر رئيس اجرائيهء دولت جمهوری افغانستان  چه چیز به شنونده و بیننده دارد که ایشان مسایل امروز کشور را علاقه دارند و بحث لوی درستیزان منطقه هم همین مسایل روز بود. 
حتمی نیست که  لغات بې ربط خارجی بکار برد و آنهم خلاف واقعیت و ضرور هم  نیست به بیننده بګوییم که چه به نفع شان است و چه؟ بینندهء سخت گیر امروز  از  خود قضاوت ھم دارد و ضرور هم نیست در هر مورد مصاحبه کرد. 
نشست لوی درستیزان ھمسایه های افغانستان  صورت ګرفت و از نشست خبر ارایه شد و محتوی آن نیز به طور کل  ګفته شد. بحث و محتوی بحث نطاق مذکور اینکه این نشست منافع استراتیژيک افغانها است، یک خبر بی معنی، غیر مرتبط  و و از لحاظ منطق سخن نادرست است و چیزی به بیننده  نداد. 
 
حضور و نمایش شخص اول مهم اداره در بخش موارد و قضایای جنایی اصلاً ضیاع وقت و  این وظیفه را نطاق بهتر اجرا کرده میتواند سوء استفاده، نمایش های    رامبویی شخص اول اداره که در بخش موارد در یدیایی افغانی بارها نشان داده شد، جانب دیګر خطای این مبحث است! 
مطبوعات، کمره در حالیکه آمر اداره را در سوق و اداره ای امر مهم بدون اینکه آمر اکت رامبوی به تلویزیون کند به صورت طبعی نشان اجراات و کار میدهد و سپيکر و نطاق در مورد در برابر کمره معلومات و ګزارش به ملت میدهد. اما ما در مواردی برعکس اجراات، اداره و منجمنت را بخاطر کمره . 
در نمایش تدفین مجدد سردار محمد داو‌ؤد خان این حالت که نطاق گرداننده همه چیز بود، واقعاً نقش معکوس، میدیا، خود حزب و خود سازمان سیاسی بودن میدیا و خود ګرداننده بودن جهات سیاسی در کشورما در بخش موارد به حالت تأسف بار کاملاً روشن است. 
 تذكر و پيوست درشترالقاب قومی، رتبه های جنرالی اعزازی و غیر اعزازی، و سایر القاب غیر مرتبط به نام والی، وزیر و رئيس بخش دیګر ازین مشکلات غیر ستندرد به شمار میروند.
مواضع و اظهارات جنګی، عقده مندانه و یک جانبهء بخش از  کارشناسان؟! 
و حتی ګردانندګان میدیا من را از استعمال نام مناسب به بخش از میدیای کشور، 
باز میدارد. 
تظاهرات و اعتراضات اخیر در جغرافیایی به نام پاکستان امروز وطریق افاده ها و کج بحثی های مریضانهء بخش از ګردانندګان  طلوع نیوز ازین تظاهرات، اعتراضات و خواسته های معترضین، تأسف بار  و هدفمند ممثل اغواګری بود. 
شما در کدام کشور جهان دیده باشید که مردم آن کشور در طول اعتراضات ده روزه بیرغ کشور مطبوع  را حمل نه کنند و به صورت دسته جمعی بیرغ خواست محلی خود را حمل نموده و بیرغ پاکستان را به صورت دسته جمعی حریق کنند؟ 
سر تا پای خبر طلوع نیز از کلمات اتباع و یا مدرنتر!؟ بگویم شھروندان فکستانی و حقوق ایشان بحث و افاده های داشته و اعتراضات ضد پاکستانی شان اصلاً و لو اندک هم که باشد در عمل در هماهنګ  با ای اس ای و به خاطر خوش ساختن ایشان توسط طلوع نیو و …  افاده نه شد و تذکر به عمل نیامد.
 
چه وقت این را درک خواهند کرد، که دیګران هم پشت ورق، وسط سطر ها وابعاد مختلف معانی افاده ها را میدانند؟
پايان بی پایان 
د. صلاح الدين سعیدی 
۱۴/۲/٢٠١٨