آرشیف

2015-8-5

mazizi

نصیحتی به ویران کنندگان مساجد مسلمانان در ایران، عراق، سوریه و……

ای زسر تا بپـــــای نفرت وکین !
دور ازعقل وعلم وحکمت ودین
 
تو نمــودی خـــراب بیت خـدا
انتظــــــارداری از خدا تحسین؟
 
کار زشت ترا نکـرد به دهـر
حتی ابلـیس وکافران لعــین
 
دشمنی با خـدا و خـانه آن
حاصل کار خود بچشم ببین!
 
زور فــرعون  اسبق ونمرود
از تو بود بیشتر بروی زمین
 
عاقبت آن خدا به هریک شان
کرد نازل عذاب بس سنگین
 
درس عبرت چرا تو نگرفتی ؟
تو زقـــرآن وآیـــه های مبین
وقت آنست که توبه بنمــائی
از عملکرد خود شوی غمگین
 
معذرت خواه از مسلمانان
و بـه کار بدت بکن نفرین
 
هم به زخـــــم دل مسلمـانان
مرحمی زن که گشته درد آگین
 
مسجدِ مسلمین توباز گــذار
تا شود قلب مومنان تسکین
 
بهتر از پیش کن ورا تعمیر
نام ،الله شود در آن آذین
 
همنـــوا شو بامــــت اســلام
بس نما سَبّ ولعن ویا نفرین
 
تا که آسان شود حساب خودت
روز محشر که هست روز پسین
 
این نصیحت ترا زدوستی است
نه زوری نفــــــاق ونفرت وکین
 
از «عزیزی» بگوش جان بشنو
حرف حق را اگر تراست یقین

پایان
**********************
محمد عزیز(عزیزی)
ساعت 12:47
31-07-2015