آرشیف

2017-10-3

دوکتور ص. سعیدي

نشست لندن بخشی از سوالات، انتظارات ومواضع!

 

 

London Event, Some of Questions, Expectiation and Viewpoint!

آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکاء پالیسی جدیدحکومت خویش را در رابطه به آسیای جنوبی، منطقهء ما افغانستان و پاکستان اعلام کرد که تاحدی زیادی محتوی آن متفاوت از روش، مواضع و  نظریات عنعنوی امریکا و انګلستان در مورد منطقه و خاصتاً پاکستان است. 

درین پالیسی در واقعیت اعلام رسمی آنچه هممه در مورد پاکستان میدانستند و به شکل غیر رسمی میګفتند. پاکستان در واقعیت برای ترور،  دهشت، بازی های دوګانه ایجاد، تمویل، صدور ترور ودهشت مبدل شده که دیګر قابل قبول نیست. در نتیجهء همین سیاست دوګانهء پاکستان و بخش عوامل دیګر است که قربانی آن مردم بی ګناه منطقه ودر مقام اول مردم افغانستان شده است. حاکمیت پاکستان با وجود اینکه مقادیر زیاد پول و امکانات ماليجهان و امریکا را بدست میاورد اما در عمل در مقابله به ترور و دهشت در داخل پاکستان کار متناسب نه نموده و در صدرو ترور و وهشت تجارت خویش را دیده و درپی اهداف تفوق طلبانه و تطبیق برنامه متوازی خویش در منطقه است. در نتیجه جهان ومردم منطقه، پاکستان ودر قدم اول مردم افغانستان قربانی چنین سیاست ها شده و جنرالان پاکستاني چیب پُر کردند. 

ایالات متحدهء امریکا، ادارهء جناب دونالد ترامپ این حقایق را قسماً درک کرده و بر پاکستان بخش از کمک های خویش را قطع و تهدید میکند که مراجع و مراکز تروریستان را در داخل پاکستان مورد حمله قرار خواهد داد.  جناب ترامپ تلاش دارد که حاکمیت پاکستان دست ازین بازی دورویه بردارد. امریکا بخاطر تحقق اهداف مزبور، مورد تهاجم قرار دادن لانه های ترور و دهشت در خارج ازافغانستان به ازدیاد نیرو های نظامی  خاص خویش در افغانستان تصمیم ګرفت و تعداد آنرا مرتبط به وضع میدان جنګ نموده و مدت بقای خویش  در افغانستان به صورت ومدت  نامعلوم مأکول کرده است. 

این دهها تدابیر مشخص درین راستا که سبب نظریات و مواضع مختلف مردم ما و جهانیان درمورد پالیسی های جدید امریکا در مورد افغانستان، پاکستان و منطقه شده است. 

بعد از اعلام پالیسی جدید امریکا پاکستان با همان لجاجت اش در ظاهر امر استدلال دارد که وظایف محوله را اجرا کرده و قربانی دادن و برای اجرای وظایف سپرده شده به  وقت بیشتر ضرورت دارد اما در عمل وقت کشی میکند و متحدین  چینایی، روسي، ایرانی و … را میخواهد جانشین ممکن مساعدت های امریکایی سازد. اما نقش وقوت سیاسی امریکا در جهان، مقدارکمک، مقام و وزنهء امریکا کجا و این کشور های دیګریکه پاکستان به آن اتکا کردن میخواهند، کجا؟ پاکستان این را خود میداند لذا میخواهد ازین مرحله خارج و اهداف شوم خویش را  علیه افغانستان و کشور های منطقه، خاصتاً هند نیز حفظ کند. درین میان بک ډور پالیسی را نیز قرار شواهد باز کردن و جنرال بجوه لوی درستیر پاکستان به تاریخی ۱/۱۰/۲۰۱۷ به افغانستان سفر کرد. 

عدم دقت متناسب جانب افغانی و تجارب وسیع در شیادی و  مکاری های حاکمیت پاکستان میتواند وضع را بار دیګر به نفع خویش تغیر دهد. 

درین رابطه درنشست لندن ( ۲/۱۰/۲۰۱۷) به ابتکار رویال انستیتوت با مقر لندن دعوت شده که درآن بخش از شخص های افغانستان و جهان برین مسایل به بحث خواهند پرداخت:

 

Hamid Karzai served as President of Afghanistan for almost ten years, from 2004 to 2014.

Zalmay Khalilzad is the former U.S.. ambassador to Afghanistan, Iraq, and the United Nations.Christina Lamb is Britain’s most distinguished foreign reporter, currently Foreign Affairs Correspondent for the Sunday Times.Yalda Hakim, whose family fled Afghanistan when she was an infant, is an Australian broadcast journalist with BBC World News.

 

ما درین نشست  با  درنظرداشت اجندا با طرح سوالات ذیل که قبلاُ به اداره و منجمت انستیتوت سپرده شده بود رفتیم. درین نشست خواهیم دید که به کدام یک ازین سوالات و دیدګاه ها نظر ارایه شده و جواب شان قناعت بخش بود ویا خیر؟ 

نیایج حاصله را در مورد در قسمت دوم این نوشته با شما خوانندګان معلومات داده و شریک خواهیم ساخت.

 

سوالات و دیدګاه ها جهت نظر و دیدګاه های دعوت شدګان اصلی این نشست:  

 

– افغانستان در خط مقدم جبههء ضد شر، ضد ترور و ضد دهشت در ۴۰ سال ګذشته قرار داشت و دارد. مردم افغانستان درین عرصه قربانی های زیادی را متحمل شده اند،  داده ومیدهند. ثمرهء این قربانی جهان شمول است. 

 

 

لذا کمک به افغانستان وجیبه جامعهء جهانی است یا کمک و مساعدت به مردم افغانستان؟ 

درین راستا دیدګاه کمک به مردم افغانستان کمک به جهان و امر صلح و استقرار در جهان نیست؟ 

سوال متوجه همه مهمانان دعوت شده در ستیج.

 

Afghan People are first line victim of terror and extremism.  This fight is fight of the world for peace and security.   

Offer of help given from International community to Afghanistan, It is help or Responsibility to the international community?

– مراجع رسمی پاکستان اکت و تمثیل میکنند که اوضاع را در دست دارند و طالبان را تحت تأثیر دارند و در افغانستان صلح بدون پاکستان ممکن نیست. 

از جانب دیګر آقای جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان و عدهء زیادی از بزرګان سیاسی و استخباراتی پاکستان میګویند که ما در داخل پاکستان از قتل و کشتار مردم پاکستان جلوګیری کرده نمی توانیم، چطور در افغانستان مانع آن شده خواهیم توانست؟ بعد جانب مشرف دریک مصاحبه:ادامه میدهد که ما در افغانستان به امر ایجاد صلح کمک کرده میتواند وما توانایی  های زیاد در افغانستان داریم.

 

سوال: تمام شواهد نشان میدهند که پاکستان ( استابلشمنت) در شرارت،جنګ و کشتار در افغانستان مساعدت کرده میتوانند و میکنند اما در آوردن صلح نقش مستقیم ندارند. به این معنا که همینکه پاکستان دست از شرارت، ایجاد، تمویل و صدور  و مغز متفکربودن ترور های صادر شده به افغانستاندست بردارد، کفایت میکند. از کمک اش تیر.  

کمک پاکستان به افغانستان وامر صلح  واستقرار منطقه دست برداشتنپاکستان از شر، خرابی و توقف تمویل و صدور ترور ودهشت است. اګر پاکستان دست ازین کار ها بردارد متباقی مردم ما خودش سرنوشت خویش را تعین و در صلح، استقرار واعمار کشور کار خود را خواهند. آیا چنین نیست؟ 

نظر وسوال متوجه شما همه مهمانان اصلی نشست.

 

سوال: آیا پاکستان با مداخله درمسایل داخلی افغانستان که بار تأکید دارد که نقش هند را در افغانستان مسدود سازید، قونسلګری هایش را ببندید، روابط خود را باهند متناسب با پاکستان بسازید و …. ورنه خواهید دید. این سند و دلیل روشن مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان مستقل نیست؟ 

آین این واضح نشان نمی دهد که پاکستان به بهانه های فوق به مداخله در افغانستان ادامه میدهد؟

 

Pakistan is exporting terror to Afghanistan 

Pakistan is also masterminding the plans of the terrorist, 

We don’t need help from Pakistan, we are trying to stop their inference in Afghanistan

– پاکستان  بارها ګفته و ګفته شده که افغانستان در زمان تأسیس پاکستان بخاطر ایجاد پاکستان در ملک غیر مخالفت کرد و با هند دشمن افغانستان روابط تنګاتنګ دارد و عملاُ دوی بر سه حصهء پاکستان امروز از لحاظ تاریخی سرزمین افغانستان است. درین صورت:

– آیا مذاکرات صلح پاکستان درین حالت و وضع کدام نتایج حل کننده خواهد داشت؟

و پاکستان این فرصت طلايي را که وسایل زیادی بخاطر به زانو درآوردن افغانستان و برنامه های هژموني منطقوی دارد از دست خواهد داد؟ 

شواهد و منطق سخن خوشبینی ها را  ازبین میبرد. نظر مهمانان دعوت شده؟

 

سوال متوجه جناب خلیل زاد و جناب حامد کرزی:

کمک های جهان در ۱۷ -۱۸ سال ګذشته و نتایج حاصله در افغانستان قابل مقایسه نیست. 

تقصیر در کجا است؟

 

آیا جناب حامد کرزی رئیس جمهوری قبل افغانستان هنوز هم فکر میکند که یکی از بزرګترین  نقیصه در زمان زمامداری وی آوردن ومعرفی کردن بخش از اصطلاحات و تحقق برنامه های قبل از وقت در افغانستان و برای افغانستان بود؟ 

چنانچه دریکی از مصاحبه های خویش بعد از ختم کارش به حیث رئیس جمهوری به آن تأکید داشت. 

Reason for failures in Afghanistan related to the international community and to the afghan government itself.

 

Is excellence Hamad Karzai former president of Afghanistan still thinking the democracy political economical reform he introduced premature as mentioned by him in one of his interview after his term? 

 

به شناخت من جامعهء افغانی در سطح انکشاف اقتصادی قرار داشت که توان رقابت آزاد وجود نداشت، بخش از سکتور ها به تقویت و رهبری ضرور  داشت و بستر های خویش اقتصادی ایجاد نه شد. افغانستان به اقتصاد مختلط وایجاد بستر های سالم قانونی  وحاکمیت قانون ضرورت داشت و دارد. درین عرصه لنګیدن و عدم کار بر میګردد به اداره ضعیف و غیر حاکم بر وضع تا معرفی قبل از وقت برنامه ها. 

نظر شما جناب حامد کرزی  و جناب خلیل زاد

 

The correct meaning of national reconciliation and the practice what has happened in the time of president karazai  

مصالحهء سیاسی: معامله در غیاب ملت  و توافق به تقسیم غنایم و بی هویت سازی و تسلیمی نیست. اما در عمل در زمان حاکمیت جناب حامد کرزی وضع چنین بود. پیش شرط های متقابل مانع نشست ها و توافقات شد. 

درین راستا تقصیر دولت و حاکمیت کابل را چګونه ارزیابی میکنید؟

 

– یکی از عوامل از میان عوامل زیادی کمک های جهانی به افغانستان در زمان حاکمیت جناب حامد کرزی را میتوان چنین ارزیابی کرد:

افغانستان و منطقه محل صدور و پرورش خطر به جهان شده میتواند و است واکر افغانستان را کمک بی حد و حصرحاصل نه کند درین جا در لندن و امریکا و …. تروریستان آمده و شما را متضرر و آذیت میرسانند. 

لذا باید بیشتر از پیش به افغانستان کمک کرد. این کمک های بی حد  وحصر در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۱۱  صورت ګرفت. چنین شد اما سخن مرکزی این بود که انهایکه از جامعهء جهانی در افغانستان بر امور مسلط بودند میدانستند که در کابل حاکمیت قوی وجود ندارد که امور را تنظیم کند، قوانین وقواعد خوب کاری  کنترول و نظارت به مساعدت های خارجی داشته باشد و امور را تنظیم کند ( سوپریم و کابل بانک و …..).

به  این ترتیب این ادارهء ضعیف کابل سبب شد که مقادیر زیاد مساعدت های جهانی اولاُ به نام افغانستان به افغانستان سرازیز شود و بعد در جیب های آنهای از خارجی ها، حیف میل شود که بر امور مسلط بودند و بیشتر شان  ازهمین کشور های بزرګ بودند. 

چنین نیست؟ 

سوال متوجه تمام اشتراک کننده های بحث! 

 

مقصر دولت وحاکمیت ضعیف  و عدم تطبیق قوانین  ویا عوامل دیګر دارد؟

محاکمه در کابل بانک یک ماستمالی بیش نبود ونیست؟ 

 

نظر شما؟ 

Pakistan want a lot of unacceptable thing from 

Afghanistan in political and economical level, 2/3 of Current Pakistan is historically part of Afghanistan, Peace talk with that kind of Pakistan getting to the correct result? 

میګویند صلح در افغانستان بدون پاکستان ممکن نیست. اما صلح در افغانستان با پاکستان هم ممکن نیست. نظر به ماهیت پاکستان و تناقض منافع. 

پروژها بزرګ اقتصادی فرا منطقوی هم به منافع ومصالح منطقوی کشور های خور و نزدیک هماهنګی ندارد؟ لذا راه حل با پاکستان؟ 

آیا ضرور به چارهء اساسی این غدهء سرطانی به نام پاکستان نیست؟

مسأله بلوچها درین چوکات حل و مردم پشتون وتقسیم ایشان در منطقه حل و افغانستان کامل تاریخی ایجاد شود! 

نظر شما در مورد!

 

امید به این مسایل در بحث های خویش مهمانان اصلی برنامه نیز تمام و تمرکز بدارند. 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۱/۱۰/۲۰۱۷

ایمیل: strategicstudies!zahoo.com