آرشیف

2017-6-15

دوکتور ص. سعیدي

نشست جديد با پاکستان!

ھر زمانیکه بازی به فاينال و تصامیم اساسی در مورد پاکستان نزديك ميشود و پاکستان احساس خطر جدی میکند که با انزوای جھانی و برخورد جدی جهان مواجه خواهد شد ووضع به ضررش است از خود نرمش نشان ميدهد كه از تصميم قاطع در موردش جلوگیری شود. 
به این پروسه و حالت مقامات افغانی هرمرتبه ساده لوحانه و یا صداقت و غرور نا بکار کمک کرده اند و به این ترتیب اين حكام فرصتهای بس عالی و خوب را به هدر داده اند. 
به این ترتیب تصمیم اساسی را در مورد پاکستان عملاً مانع شده اند. 
در زمان حاکمیت اعلیحضرت ظاهر شاه دومرتبه پاکستان در جنګ با هند و آزادی بنګله دیش قرار داشت که جانب افغانی نه تنها که کدام عمل متناسب علیه پاکستان درین فرصت بس مناسب نه کرد، بلکې جوانمردانه !؟ رسماً به پاکستان اطمینان داد که ازین جانب كشور بیغم باشد و حتی ميتواند نیرو های خویش را ازین مناطق  هم ببرد و در جنګ خویش به جانب هند به کار برند. 
اظهارات رئيس جمهور حامد کرزی در برابر اظهارات شدید امریکایان علیه پاکستان مبنی براینکه اګر جنګ بین امریکا و پاکستان صورت ګیرد جانب افغانی به طرف پاکستان و یا به طرف مردم پاکستان قرار خواهد ګرفت و این موضع جانب افغانی توسط منابع پاکستانی استادانه پخش و بزرګ جلوه داده شد که جانب امریکایی را در موضع خود در قبال پاکستان متزلزل ساخت. 
حال و امروز بنابر عوامل مختلف و با وجود ادامهء قربانی های امریکایان در افغانستان و افشای کم و بیش اینکه یکی از دلایل  ناکامی سیاست امریګا در افغانستان ادامه سیاست، مکر، فریب و بازی های دوګانه پاکستان است و اخیراً اقای دونالد ترامپ به وزیر دفاع خویش دستور داده تا تعداد اعزام مجدد عساکر امریکایی را به افغانستان نهایی سازد. دقیقاً در همین وقت حساس به ګمان اغلب به اساس الحاح جانب پاکستانی و بخاطر تحفظ سرمايه ګذاری های بس عظيم چینایی در منطقه و پاکستان و به خاطر ایجاد تزلزل در تصمیم ګیری اساسی امریکا در قبال پاکستان اینک یکبار دیګر برنامهء فریب و ضیاع وقت با پاکستان از سر ګرفته میشود و نشان داده میشود که از اتمام حجت خویش و سفر های ٢٢ ګانهء رسمی شان و انفجار های عظيم و پيچیده که کار ای اس ای است و منجر به قربانی های عظيم ملت افغان است، حکام افغانی اصلاً نه اموختند و باز هم. از مذاکرلت سخن است و دادخ فرصت به مکر و فریب پاکستانی.
پاکستان به صورت غیر مشروع در سرزمین بیګانه ایجاد شده و این را پاکستان بهتر از زمامداران افغان میدانند.   
ماهیت افغان ضد و افغانستان ضد پاکستان روشن است. 

لذا نباید کاری کرد که این دشمن مکار را مساعدت کرد. 

چه بايد كرد؟ 
_خود را جمع و جور و قوی ساخت. 
_دولتداری بهتر ایجاد کرد
_سیاست کدری را اصلاح ساخت 
_و به جهان و پاکستان در نشست کاملاً مختصر بستهء تصامیم و فیصله های صورت ګرفته شدهء قبلی خود شان د نشست های چند جانبه  و خواسته های مشخص عادلانه و معقول افغانی را به جانب پاکستانی در حضور جامعهء جهانی تحویل داد و اضافه کرد: این توافقات توافق شده را عملی کنید بعد از آن صحبت و تفاهمات ما ادامه خواهد داشت. 
عاملین انفجارات اخیربزرګ در افغانستان را جهت محاکمه تسلیم ما کنید و بعد مذاکرات دیګر. 
و اګر حاکمیت کابل شف شف کنان ادامه دهد، مکاری پاکستان افغانستان را تجزیه و نابود کردن میخواهد و تراژیدی ملت افغان ادامه پیدا خواهد کرد. 
در ظرف ٤ دهه  پاکستان امکانات وسیع کادری دارد و ستون پنجم اش در افغانستان در داخل حاکمیت و بیرون آن فعال و نظام برانداز است. 
دولتداری و حل خوب و به موقع مسایل برعلاوهء فهم مسلکی، تعهد اخلاقی، مشروعیت، جرئت، شهامت و آمادګی به قربانی میخواهد. 

پایان بی پایان
دوكتور صلاح الدين  ( سعيدي  سعيد افغاني)
١٤/٠٦/٢٠١٧