آرشیف

2023-9-10

فرید شیرزی

نسیمه رزمیار سیاستمدار برجسته افغانتبار به صفت معاون اول حزب سوسیال دموکرات فنلند انتخاب گردید

در فرایند انتخابات آزاد با کسب آرا بلند در مجمع سرتاسری حزب سوسیال دموکرات فنلند که بتاریخ اول سپتامبرامسال در شهر (Jyvaskyla) برگزار گردید خانم نسیمه رزمیار بحیث معاون اول حزب انتخاب گردید .

نسیمه رزمیار عضو حزب سوسیال دموکرات  (SDP) ، وکیل منتخب و برحال برای دومین بار در پارلمان فنلند ، یک سیاستمدار فنلندی افغانتبار است که در سال 1993 به عنوان پناهنده همراه با خانواده اش پس از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان بدست نیرو های افراط گرای اسلامی ، وارد فنلند شد.

 

 

 

ادامه مطلب در اینجا