آرشیف

2018-1-2

afrotan

نسل دنبا له رو خود کش بیگانه پرست !
از شما مصرانه خواسته بودیم که بخش اول این یادداشت و آنچه را که امروز به عنوان قسمت دوم و آخیر آن می خوانید با تأمل از نظر بگذرانید اکنون دنباله آنرا می خوانیم :
در بخش اول این یادداشت به جائی رسیده و سوالی مطرح نموده بودیم که چرا حنیف اتمر نخستین متهم این سناریو است ؟ و نوشته بودیم که شاید بسیاری ازخواننده گان عزیز این یادداشت به یادداشته اند که وقتی جنگجویان مخالف حکومت افغانستان که ارباب حامد خان کرزی را بر اریکه قدرت نشانده بودند و حنیف خان اتمر نیز  بر کرسی وزارت داخله افغانستان تکیه زده بود  جنگجویان مخالف رژیم کابل  بصورت  منظم و جوقه جوقه با طیاره ها و چرخبالهای انگلیسی از ولایت هلمند به مزارشریف منتقل میگردیدند و در زون امنیتی  که جنرال مجتبی پتنگ از افسران سابق پولیس ریاست ان زون را برعهده داشت
 بدون آنکه بلند پایه گان ولایت بلخ منجمله  ستر جنرال عطا محمد نور والی مقتدر بلخ اجازه ورود به آن زون را داشته باشند بصورت محرمانه جابجا می گردیدند . سوال اینجاست که چرا چنین برداشت های انجام می گرفت ؟ و چرا چنین قضاوت می گردید ؟  به نظر این قلم عوامل گوناگونی در این گونه قضاوت وجود دارد که هریک به نوبه ء خود علت چنین برداشتها وقضاوتهای شده است . نخستین عامل اساسی گذشته امنیتی بویژه حضور آقای حنیف اتمر در ریاست امنیت دولتی رژیم دکتر نجیب الله بوده است که  تعداد کثیری از مردم افغانستان از آن رژیم و دستگاه امنیتی آن ذائقه ای تلخ و خاطره های دردناکی را دارا اند ، دومین عاملی که در این نوع قضاوت نقش داشت گروه بندی های چپ و متعددی  در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده که برباری از  نفرت وکینه های نسبت به حنیف خان اتمر وزیر داخله حکومت انتقالی می افزود اما سومین عامل که نسبت به هردو عامل فوق الذکر در امر مسأله انتقال مخالفان رژیم حاکم به ولایت بلخ مؤثرتر و فربه تر در حوزه امنیتی ایفامی نمود ارتباط تنگا تنگ حنیف خان اتمر با سازمان جاسوسی MI6 انگلیس و دیگر شبکه های امنیتی کشور بریتانیا بود که گفته می شود حضور آقای حنیف اتمر در همه مقامات حکومتی منجمله وزارت داخله دولت افغانستان که بتاریخ ۳۰ ماه میزان سال ۱۳۸۷ احراز وظیفه نمود روی همین پروژه استوار بود . در همان زمان نیز درحالیکه جناب عطا محمد نوروالی محترم بلخ  میدانیست طیاره های کدامین کشور از هلمند به مزارشریف جنگجویان مخالف دولت افغانستان را انتقال می دهند نه توانیست و یاهم نخواست نامی از آن ببرد بلکه بر این اظهارات هشدارگونه  اکتفأ نمود که اگردر شمال افغانستان امنیت به خرابی گرائید مسؤلیت آن بدوش حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان خواهند بود.

 

ادامه مطلب در اینجا