آرشیف

2018-11-3

نبود عدالت اکثریت را گُرگ میسازد

نبود عدالت اکثریت را گُرگ میسازد

گاهی اوقات  ظلم ،استبداد ،وگرفتن حقه شرعی وانسانی، یک شخص آن فرد را مجبورا مبدل به گُرگ ویا هم وحشی می سازد و بعضی ها هم تربیه شان گُرگ گونه شده است ویا هم دور از علم وقلم جهالت آنها را گرگ ساخته استزیاد قدرتمندان ،سرمایه داران وبزرگانی را می بینم که کارها واعمال بد وزشت شان از عدل وانصاف درنزد پروردگار و بنده گانش گذشته متوجه باشند که انسانهای همانند گُرگان بی رحم را خداوندج به ایشان در دنیا روز مسلط میکند تا ثمره کار کرد شان را خودشان ویا اولادشان بچشند وجزاء اخروی شان ثابت است عزت وسربلندی دنیوی وهرعمل بدون از عدل وانصاف زود فرو میریزد که جبرانش برای شاملین مشکل و حتی ناممکن میشود
 وآنهایکه هم فعلا گُرگ گشتند وترحم بر حیوانات وانسانها ندارند جُز جرح وزخم بردل ها به میراث نمی گذارند متوجه قهر وخشم پروردگار  وآه ناله مظلومین باشند