آرشیف

2015-2-6

جمعه فروتن

نا امنی ها در منطقهء الله یار از کوه پایه های شورای صلح سر چشمه میگیرد

 
از آنجاییکه دولت افغانستان نتوانست با دوستان بین المللی اش به مدت ده سال درکشور تآمین امنیت را عملی نمایند، بلکه به نا امنی ها ازشهرها تا اطراف واکناف کشورروزبه روز افزایش میآبد، همین طور درسالهای اخیر برای اینکه دولت بتواند برای مد تی افراد دهشت افگن، تفنگسالارو اخلال گر را مصروف نگهدارد، شورای صلحی را تشکیل د اده است ، ودوباره از همین افراد عدهء زیادی را اعضای شورای صلح مقرر داشته است، و مردم افغانستان هم چهار چشمی منتظر فعالیتهای شورای محترم میباشند.
اما متآسفانه تا هنوزهیچ عمل مثبت وچشم گیری از طرف شورای محترم به مشاهده نمیرسد که هیچ، بلکه دست اعضای محترم شورا به نحوی درسرنخ نا امنی ها درهر طرف کشور مشاهده میشود . که ازان جمله منطقهء الله یار ولایت غور ر ا میتوان بحساب آ ورد. که درین منطقه ازآغازحکومت انتقالی مردم منطقه الله یار به امید آنکه حکومت با انبوه  ازنیروهای دوستان فدرت مند بین المللی خود که به اندک زمان توانسته بود امارت طالبان را ازشهرهای افغانستان به حاشیهء کشور براند.
مردم منطقهء الله یار به طمع خام چند قبضه اسلحهء ناچیزی که داشتند، به چهره بشاش دو دستی تقدیم دولت نمودند. اما متآسفانه درین دوسال اخیر یعنی سالهای که سروصدای شورای صلح ازطرفی و ازطرف دیگر آوازه ضعف دولت درکشور پرا گنده شد، تا الحال همنوا با این سروصداها درمنطقهء الله یار اسلحه پرا گنده میشود. درین مدت ضمن اینکه بسیا ری ازمردم بی گناه جانهای عزیز شان را ازدست داده اند، چند تن ازشخصیت ها وعلمای سرشناس منطفقه به قتل رسانیده شده است. بجای اینکه مردم منطقه چشم امید به شورای صلح داشته باشند، قاتلین آنها به زیر سایهء بزرگواراعضای محترم شورا ی صلح در امان میباشند.  
 
جمعه فروتن (شهرچغچران)