X

آرشیف

” نان خشک ات می دهم، نمیـر و آرام باش، در غیر آن …!”

 

ما اشک ریزیم و نالان در بستر درد و رنج و ارباب ما، مارا "لُولُو" و یا " لای لای" دارد و دعوت به خواب دوامدارتر و سنگین تر و مرگبارتر. ما تاریخ پُر دردی داریم؛ تاریخ سیاه و هم ننگ آورِ بعد از سقوط ادوار پِر افتخار فرهنگ و تمدن ( تاریخ افغانیِ ) مملو از سناریو های زنجیره ایِ ویرانگر و اسف باری، مشابه با دسیسۀ به هدف رسیده ای اخیر در غور. درین تاریخ سیاهِ سرزمین به ماتم نشستۀ ما، اربابان قدرت جلاد، آگاهانه و یا …(؟)، بعد ازینکه سناریو های عمیقن برنامه ریزی شدۀ شان را مؤفقانه عملی و به اهداف شوم و غیر انسانیِ شان می رسند، نفـَس راحت کشیده و شکر خدا گفته، بلا فاصله به لفاظی ها و سخن پردازی های سیاسی – اربابی، به رسم انگلیس ها و براستی واضحن عوام فریباۀ خود می پردازند و خود را صلحدوست و خیر خواه، خدمتگار، غمخوار و دلسوز به مردم معصوم نگه داشته شدۀ ما، جلوه میدهند. خیلی ها درد ناک است!
روزگار نشان داده و می بینیم که این جنابان حکمفرما، بعد از دستیابی به هدف، از یک سو، مردم را دلسوزانه (؟) به آرامش و صلحِ مطابق با میل و برنامه ها و طرح های حکمروایانۀ خود دعوت می کنند و از جهت دیگر، آشکارا می گویند ( "گوشزد" می کنند، بیاد داریم!) : " به شما صلحِ با نان خشک بخور و نمیر می دهیم، بشرطیکه مقابل ما قد علم نکنید" ( برده داری ظاهر شاهی). یعنی، من باید بدانم و حتمن بترسم ازینکه اگر چیزی دیگر (نو) خواهم، پُشت جوان غوری، روانم می کنند!؟ واضحن دیده می شود که حتا، بروز هرپدیده و اندیشۀ که انگیزه و باعث دگرگونِیِ تنویری افکار جامعه باشد و یا شود، مغایر است با روح و روان ذاتیِ اربابان حاکم و نا گزیر و حتمن توسط اجیران فاسد شان، بخاک سپرده می شود. فکر می کنم، همۀ ما موافق خواهیم بود که خانه نو توسط ایده و نقشه نو که متولد اندیشه و فکر نو است، ساخته می شود. پس، با وجود حاکمیت این سیه اندیشان تاریخ، خانه ما نو نخواهد شد و ما روز خوشی را نخواهیم دید. بسیار جای تعجب نیست، وقتی میگوئیم: باشد که قتلِ بدست حاکمیت را حاکمیت پیگیری کند و مجرمین را جزا دهد؟ مردم فریبی هم حد و مرزی دارد یا نه؟ در حالِ که اداره امنیت و پولیس، خود شان قاتل و به اساس قانون، موظفین و مکلفین بررسی و تحقیق قتل نیز هستند، آیا انتظار تحقیق و باز پرسی واقعی و قانونی را از آنها می توان داشت؟ واضح است که، نه! قاتل، هیچگاه خود را خود محکوم نکرده و به زندان نرفته، برادران! این عمل اربابان، بخشودنی نیست.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.