آرشیف

2015-1-14

شرف الدین مقصودی

نامه پـــدر عزیزم الحاج عبد للطیف مقصودی
 

بسم الله الرحمن الرحېم

خطاب به فرزندان ارجمند ونور چشمانم هر ېک دکتر شرف الدېن،دکتر شهاب الدین و دکتر جمیله که انشاالله در آینده نزدیک داکتران ورزیده و خدمتګذاران صادق برای ملت مظلوم افغانستان و جامعه بشری و انسانی خواهند شد

ارجـمـنـــد و نـــور چـشـــم مــــا شـــــرف
رحـمـــت حـــق بـــر تــــو بـــاد از هـــرطــرف
 
نـــور چـشـمــانـــم جـمـیـلــــه بـا شــهــاب
بـــا صــحــــت بـــاشـــیـــد و فــضـیـلــت مـــآب
 
در ېـنـــاه فــضــــــل یــــــزدان مـجـــیــــــد
خـیـــر و بـــرکــــت بــــر شـــمـــا بــــادا مـزیـد
 
بـهـره منـد از عـلم و عـرفـان هـر زمــان
در طـبـیـبــی هــــم ســــرآمــــــد در جــــهــــان
 
در طـبـابــت نـــامــور چـــون بـــو عـلـــی
در عــلـــوم مـعــــرفـــت چـــــون مــــولــــوی
 
یــا چـــو آن افـصـــح کــلامی ســعـــدیـــا
یــاچـــــو آن آصـــــف بـــنـــــام بــــــرخــــیــــا
 
ېـــاســـــداد دیــــن و تـــقـــوا و نــــمــــاز
مـخـلــصـیــن خــــاص خـــلـــــوتــــګــــــاه راز
 
هــر یـکـی تـان هــمچـو یـک دانش ېــږو
مسـتـفـیــــد از عـلــــم و فـــضـــل ((فـــاقـرو))
 
شـیـر بـانــو دخـتـر سـخت کوش وسخــت
بــاشــــی چــــون زیـب الـنـسـا ېـرویــن وقــت
 
درعـفــــاف و عـصـمـت بـس قــا طــعـــه
بــاشــــی مــــا نـنــــد و مـــثــــــال رابـــعـــــه
 
دوش بــــــــا دوش بـــــــرادرهــــــا دوان
ګـــام بـــــــر ګـــــــام بـــــــــرادرهـــــــا روان
 
یـــک نـصـیــحـــت ارجـمـنـدان عــــزیــز
تـــا تـــوانــیــــــد خــیــــــر را از شــر تـمـیـز
 
ایـــن نـصـیـحـت بـاشـد از مـــولای روم
مـهــــر بــــرج مــعـــــرفــــــت کــــان علوم
 
((ذات ېـــاک حـــق کــــه الله الــصـــمــد
مـــــار بــــد بـــــه اســـــت از آن یـــــار بـــد
 
مـار بـــد یـک نـیـش بـهــر جــــان زنـــد
یـــــار بــــد بـــــر جــــــان و بـــر ایـمـان زند
 
آدمـــی خــــوارنـــد اغـــلــب مـــردمــان
از ســـــــلام عـلـیـک شــــان کــم جو امان)) 
 
یــادتـــان بــــاشـــد کــــلام بـاب ومــــام
دیــــن و اخــــــلاق وتـــعـــلـــــــم والـســلام
 
الحاج عبد للطیف مقصودی۱۰/۶/۱۳۸۶تهران