آرشیف

2017-10-8

Shahla Latifi

ناله غم آلود

امشب می خواهم حزین ترین شعرهایم را بسرایم
شب غبارآلود است
به دوردست کسی گریه می کند 
نگاهی مادری به جستجوی فرزندش است
پدری دخترش را می جوید
عشق با آنها نیست
و ناله غم آلود
بلند و بلندتر
با بی حضوری آرامش
به ذهن من چنگ می زند

و من دست بر قلب 
اشک در چشم 
برق نگاهم را از جهان می پوشانم
و چون اسبی خسته
بر ارتفاع امید می پرم
تا واژگانم به ترانه قدیسی بدل شوند
و با آرزوی جریان لطیف عشق در جهان 

یکبار دیگر آرامانه می سرایم

شهلا لطیفی
September 4th, 2017