آرشیف

2022-12-2

Shahla Latifi

ناقوس لذت
من، برعکس دیگر زنها به کسی تکیه نمی‌کنم
جانم را فدای هیچکس نمی‌کنم
من برعکس دیگر زنها مستقل در پروازم
بر روی خاطراتم فقط از عشق های ناکام نمی‌نویسم
من برعکس دیگر زنها
بر دشت‌هائی پر از لاله ها سرخ پرواز می‌کنم
از آغوش باران سر می‌کشم
با نفس های آرام, چهره گذشته را درهم می‌شکنم
و شیرین‌ترین نوای آزادی را با خود سر می‌دهم
برای من
برعکس دیگر زنها
هنر هرگز کهنه نمی‌شود
و چه بسا روزها
از انحنای افکارم
شعرهای نو می‌تراوند
من
برعکس دیگر زنها دوست دارم
در شب
عشقی در اندام من فرو رود
ناقوس لذتم را به طنین درآورد
تا من
چون جویبار قدیمی بیدارشده
به رقص بیایم
رها شوم
از شاخ شاخه تنگاتنگ دوستی
شهلا لطیفی
۲۶ نوامبر۲۰۲۲(میلادی)