آرشیف

2024-3-28

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مینویسد و مینویسم! 

 

مینویسد: 

اختلافات (جنگ ملا و مکتبی ها) را باید پایان داد. 

نظام سیاسی افغانستان باید! مطابق به  اساسات اسلام باشد! 

آموزش علم  به زن و مرد واجب است! 

 

مینویسم:

من ملا با مکتب اختلاف ندارم و تعداد ما کم هم نیست که به این باور دارند، مدرسه و مکتب هردو جایگاه خود را در جامعهٔ اسلامی و افغانستان دارد. 

مکتب را در زبان عربی، مدرسه ګویند. اما در اصطلاح امروز مدرسه را به محل آموزش علوم دینی و مکتب به آموزش بقیه علوم اطلاق میکنند. 

آما من در ابتداء مدرسهٔ را خوانده ام که هم علوم اسلامی و هم بقیه علوم را درآن تدریس میکردند. 

در جهان معاصر در کشورهای پیشرفته شاګرد را در زندګی به  آموزش تعلیمات مصروف میسازند و نیز آماده میکنند که وی فرصت داشته باشد، در زندګی روز مره و همان محیط از تعلیمات خود  استفاده کرده بتواند. به طور مثال شاګردیکه در منطقهٔ آبی و بحری باشد باید آب بازی، ماهیګري، قایق راني بلد باشد. تعلیمات و سیستم تعلیمی نورمال انسانها را چنان درس میدهند و آماده میکنندکه شخص و شهروند، حد اقل امکان داشته باشد که در زندګی اګر بخواهد سه مرتبه مسلک خویش را تغیر دهد. 

ما را در مدرسهٔ امام أبوحنیفه رح در کابل، هم قاضی، هم ملا میګفتند و ما را به خطابت، قضا   و هم برای معلمی تربیت  میکردند.  

 

هېج مرجع و هېچ حاکمیت  و خاصتاً حاکمیت ایکه مشروع متداول نیست و به زور تفنګ و سرنیزه حاکمیت میکند و به مسلمان بودن و انتخاب ملت باور ندارد، توتالیته و تمامیت خواه است، قانون مدون و قانونیت را نمی شناسد و  فرصت انتخاب را که الله متعال برای انسان داده تا در اثر انتخاب و ایمان به انتخاب خودش پاداش بګیرد، 

حاکمیت ایکه به ملت باور ندارد که خدمات اسلامی اش و جهادی اش را انتخاب خواهد کرد و یا نه خواهد کرد، و از انتخاب ملت مجاهد و مسلمان ترس دلرد و به آن بی باور است، حق ندارد اولاد وطن را از تعلیم و کسب علوم، محروم و چنین حرکت، حزب و یا جنبش حق ندارد بر ملت حاکمیت کند! 

 

اضافه بر این در لغت ترجمهٔ دری  نظام سیاسی باید صفات مشروع و متداول مانند اسم با مسما تحقق یابد! در غیر آن اطاعت أز آن واحب نیست! 

نظام  سیاسی باید در  توافق به ارزشهای ملت  باشد! 

من فرد چرا و به کدام صلاحیت  (باید) را برای انتخاب نوع  حاکمیت بکار برم! ( نظام باید …باشد). حد اکثر  گفته میتوانم و حق من است که بگویم انتخاب من  مسلمان حاکمیت و نظام اسلامی است! 

 

این دقت ها و در نظر اول بی اهمیت!؟ ما را از تمامیت خواهی و تصرف در حق دیګران و فضول اندیشی ( اصطلاح فقهی و آن تصرف ملکیت در ملک غیر ) باز میدارد! 

داکتر  صلاح الدین سعیدی 

۲۵/۳/۲۰۲۴