آرشیف

2015-1-24

داکتر محمدعمر لعلزاد

میـــــــزان خـــــوشبختی

 
 
توصیه های روانشناسی

میزان خوشبختی هر فردی کاملآ در اختیار خودش است این جمله یک ادعا نیست "ابراهام لینکن " گفته است .
*هر انسانی درست همان قدر خوشبخت خواهد بود که اراده کند خوشبخت باشد.
هر انسانی میتواند برحس خوشبختی خود مسلط باشد وباشکر گذاری وگذشت وبخشش خود ودیگران نیز انجام کارهای مورد علاقه خوشبخت ترزنده گی کند .
ارسطو میگوید "حد اقل سه نوع احساس خوشبختی وشادی وجود دارد در نازلترین سطح برای مردم عادی است که خوشبختی وشادی را از طریق لذت های آنی می جویند ودرسطحی بالاتر شادی وخوشبختی معادل عمل کرد خوب است ودر عالی ترین سطح شادی واحساس خوشبختی براثر یک زنده گی متفکرانه به وجود خواهد امد"
داکتر"مارتین سلیگمن"یکی از روانشناسان معتبر ونویسنده"کتاب خوشبختی"توصیه هایی درین زمینه وبه وجود آمدن احساس شادی برای افراد درسنین مختلف دارد که در این مقاله به بحث و بررسی  آن خواهم پرداخت .
سلیگمن میگویدحس خوشبختی در انسان به سه عامل ذات .موقعیت ومیزان تسلط بستگی دارد .
زیرا از لحاظ علمی ثابت شده که هر فرد میتواند ازطریق اعمال وافکار خود احساس خوشبختی را در خود افزایش دهد. سلیگمن میگوید: شما میتوانید میزان احساس خود از خوشبختی را در اختیار داشته باشید وآن را کنترول کنید واز طریق سه عامل شکرگذاری .گذشت وبخشش وانجام آنچه که به ان تمایل دارید .این حس را درخود افزایش دهید .ممکن است این عوامل به نظر بی معنی بیاید ولی وقتی آموختید که متفاوت بییندیشید وعمل کنید این ها نیز موثر خواهد بود .داکتر سلیگمن در ادامه میگوید بهتر است راهکارهای را که به شما توصیه میکنم دنبال کنید
تا بیشتر احساس خوشبختی کنید.این راه ها برای شما خرجی نخواهد داشت
ولی ارزش یک بارامتحان کردن را دارد در همه جا وهمه مکانهای این دنیا.انسانها به دنبال خوشبختی وشادی هستند وآن را نیاز دارند  و احساس رضایت آرزوی همه افراد جوامع می باشد
در ذیل چند عامل که شادی وخوشبختی رادرشما شگوفا میکند ذکرمیکنم وپیشنهاد  می کنم به حد اقل 8 الی 10 مورد آن عمل کنید تا احساس خوشبختی وشادی در شما ایجادشود .
1- تفکرمثبت وخوش بینانه را در خود بپرورانید .
2- احساسات ومسا یل منفی را از بین ببرید.
3-سطح انتظارات وآرزوهایتان راپایین بیاورید .
4- هرگز خود را با دیگران مقایصه نکنید چراکه شما خصوصیات دارید که دیگران در حسرت آن هستند.
5- قلب تان را از نفرت خالی کنید تاخوشبختی در آن لانه کند .
6- وقتی بیشتری را به روابط اجتماعی اختصاص دهید .زیرا دوستیابی وروابط صمیمی با یکدیگرنخستین منبع شادی واحساس خوشبختی است
7- باخود مهربان باشید
8- بابحث های بیهوده انرژی خود را هدر ندهید .
9- هنکام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیرید .
10- از سختیها ومشکلات زنده گی استقبال کنید وسعی کنید به ان غلبه کنید .
11- نگذارید اتفاقات ناخوشایند روحیه شمارا خراب کند.
12- همواره شکرگذار خداوند باشید واز نعمت های داده شده شاکر باشید.

 
 
دوکتورلعل زاد
چغچران
جدی 1389