آرشیف

2015-1-31

دیپلوم انجینیر گل احمد نوری

مکــــث مختصری روی تبصره سیاسی جام غور

تبصره سیاسی سایت وزین جام غور تحت عنوان «انفعال وسرخوردگی سیاسی» در ارتباط با احتجاج و اعتراض جانانه و دلیرانه مردم با شهامت وجوانان بیدار، بااحساس، غیرتمند و وطندوست غور بنشررسید، که درآن ازبی تفاوتی و خاموشی قشر روشنفکر وقلم بدست در رابطه به همین اعتراض واحتجاج تاریخی جوانان درتقابل با تبعیض وبیعدالتیهای پیهم که درحق مردم ما روا میدارند، یادآوری گردیده، که بنده را واداشت تا بدینوسیله ضمن قدردانی وامتنان بی پایان از نویسنده گرامی و جمیع دست اندر کاران بینهایت محترم سایت با ارزش جام غور، نکات چندی را پیرامون همین موضوع خدمت خواننده گان عزیز و سائر هموطنان تقدیم نمایم. ه

 

مرا عقیده براینست که جسارت وابراز احساسات مشروع مردم،بخصوص جوانان که در واکنش با همه نا رضایتیها وبیعدالتی هادرحق مردم غور، هین ورود معاون رئیس جمهور ازخود تبارز دادند، خود یکنوع سلی محکمی به روی معامله، دروغ، ریا وفریب است که باید بعنوان یک نقطه عطف درامر احقاق حق مسلم مردم پنداشته شود، چون اینها حرف دل مردم مظلوم، گرسنه ومحروم غوررا به هیچ زبانی درک نکرده ونخواهند درک کرد،و بمصداق حرف «بزک بزک نمیر تاکه جو لغمان برسد» همواره با وعده های دروغین قلوب مظلومین را سخت رنجاندند. ه

 

شما میتوانید مردم را دایم محروم وگرسنه نگه بدارید، ولی تحقیر، توهین، وبازی به اعتبار وباورآنها کاریست که تحمل آن خارج از کنترول وحوصله است. اگرگیریم که جناب کریم خلیلی فرصت ورود در شهرو سخنرانیرا درکمپاین انتخاباتی جناب کرزی میافت به یقین که بازهم مانند سایرمهمانان عالیرتبه دولتی مورد بدرقه واستقبال گرم قرارمیگرفت، وبازهم وعدهای خالی ودروغین را نثار شکمهای گرسنه میکرد، که بیقین باز همان کاسه بود و همان آش خام، که هیچوقت پخته برروی دسترخوان محرومین قرار نخواهدمیگرفت. مردم ماوعده های اراکین بلند پایه دولت کنونی، بشمول وعده های شخص رئیس جمهور را در اولین و آخرین سفر شان در غور هنوز سخت در حافظه ها

یشان دارند. اینها بار بار با وقاهت تمام، مردمرا در انتظار و امید فردای بهتر وخوبتر قرار دادند. ه

 

البته باحفظ احترام به نظریات نویسنده محترم، اما من یکمقدار نکوهش وسرزنیش نسبت به احتجاج مردم در تبصره شان احساس میکنم، و توصیه گردیده که:«این عمل باید بشکل یک انتقاد سالم تبارز داده میشد نه اخلال!مثلا با تهیه یک قطعنامه و گرفتن تعهد ازمعاون رئیس جمهور….ویا ثبت صحبت ها ووعده هایشان وبرخ شان کشیدن وغیره

…..»

انتقاد سالم زمانی موثر است که واکنش سالم و پیامد سالم ببار بیاورد. از گذشته های دور اگر بگذریم، در طی همین هفت سال گذشته، انتقادات سالم مردم کدام دردیرا ملهم کرد که اینبار هم میکرد، باز همان زمستان سرد فرا خواهد رسید وبازهم طنین ناله فقیران به آسمانها خواهد پیچید، آنوقت نه گوش شنوا ونه چشم بینائ به سراغ آنها میاید. ه

اخلال! اگر اعتراض واحتجاح مصالمت آمیز، جهت شرکت در تعین سرنوشت مردم و مطالبه خواسته های مشروع وبرحق مردم اخلال است هیچ عیبی ندارد.آنها نه انگشتی کسی را خون کردند و نه هم مال کسی را به یغما برده اند. در کشورهای غربی واقعات بمراتب سنگین تر از آنچه که در غور اتفاق افتاد، بوقوع می پیوندد، که یک امر بسیار عادی ومشروع واز زمره حقوق مدنی مردم بحساب میاید. ه

و بلاخره شما از تهیه قطعنامه وگرفتن تعهد از معاون رئیس جمهور توصیه نموده اید.حرف من درین رابطه خیلی مختصر است: بآنچه که حکومت فعلی افغانستان خیلی ها بان مهارت دارد، همانا شکستن تعهدو وعده است. ه

 

باحترام

انجنیر گل احمد نوری

20 -08-2009

هالند.