آرشیف

2015-1-3

نوید ثنا ناصری

مکـتـــــب

ای مکتب شیرین ثمر 
هستی در عالم فیض در

هر کس خورد از میوه ات 
یابد فلاح از هر خطر

تو جاهلان را دستگیر 
تو عاقلان را راهبر

طفل وطن در دامنت 
از علم گردد بهره ور

خواهد که تخریب ات کنند 
شرمنده باد و در به در

وصفت کجا گردد تمام 
کردم "نوید" من مختصر

شنبه  20-10-2012
ونکوور کانادا