آرشیف

2022-10-30

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مکر و فریب هم حد دارد! 

 

تمامیت خواهی طالب و دزدان سرګردن همين است که نا پرسیده و بدون مشروعیت از نام تمام ملت و از نام اکثریت ملت با دیده درایی صحبت و تأکیدات  دارند. تاکید اینکه ګویا: اکثریت مردم افغانستان خواهان یک سیستم غیر متمرکز و توزیع قدرت در حاکمیت افغانی هستند! 

تو بلی تو چطور فهمیدی که اکثریت مردم؟

تو نظر و منطق نظرت را بګو ولی تو حق نداری به کذب از نام اکثریت و اقلیت بحث و افغانستان را عملا به تجزیه ببري! 

بلی نزدیک کردن اداره به ملت، از بین بردن حلقات وسطی اداره، کم کردن مصارف ساختار های دولتی، ګرفتن مشروعیت نسخه ها از ملت، ملت مجاهد و ۹۹.۹ فیصد مسلمان و مسلمان در چوکات اسلام تصمیم میګیرد. 

بلی حاکمیت قانون و داشتن قوانین خوب، یک فرد یک رأی و … 

طالب هم ادعا های کاذبانهء مشابه و خود فریب دارد و مدعی است: نزد من کتاب الله و سنت رسول الله افتاده و من به آن عمل میکنم و رأی مردم اساس نیست. آما همین طالب  و عمالش بخاطر زبون و جاهل ساختن نیم از جامعه به أمر  دشمن ( ای ای ای، این دشمن افغانستان و افغان ) استدلال دارند که مردم افغانستان نمی خواهند دختران خود را به مکتب ارسال کنند، لذا مکاتب دختران را بسته اند! باشد کسیکه نمی خواهد روان نه کند ولی کسیکه میخواهد، شما چرامانع میشويد؟ وبه کدام صلاحیت و مشروعیت از نام ملت بحث و صحبت دارید؟

شما دزدان سرګردنه هم افغانستان و نظام را از داخل و تحث تاثیر ب ۵۲ خوردید و میلیونر ها و قصر نشین شدید و ملت را به تباهی بردید و هنوز هم دست بردار نیستید! 

طالبان نیز  تماميت خواه و عملا در تحقق برنامه های دشمن پاکستانی اند و کارد به استخوان رسیده ودر موارد از آن هم بدتر. 

لذا باید یک لحظه را ضایع نه کرد! 

صدای قوی شدن و قوت ما ( ان شاء الله تعالی) کاميابی ماست! 

و ما علینا الا البلاغ المبین

داکتر صلاح سعیدی 

۱۳/۹/۲۰۲۲

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸