آرشیف

2018-5-20

دوکتور ص. سعیدي

مکثی مختصر و کلی!

استقبال میکنیم که در ستیج سیاسی کشور تمام نیروهای واقعی سیاسی از طریق انتخاب ملت و نه  از طریق معامله ، حضور داشته باشند!
کار و همکاری با ګروپها و سازمانها جهت سوق و مساعدت برای این هدف توافق کار و وجیبهء همهء پيشتازان جامعه است و حاکمیت است. 
کردن کاری که باید نه شود و نه کردن کاری که باید شود، هردو تخلف و در مواردی ایجاب پيګرد عدلی و قضایی دارد. 
وجود احزاب سیاسی سراسری، ملی و برنامه محور حالت نورمال و دلخواه است. احزاب و سازمانهای موجود،  پيشتازان جامعه و  کشور و حاکمیت باید این پروسه را مساعدت کنند. 
نقش سازمانهای اجتمانی و مدنی و استفاده معقول و به جای شان و کشیدن شان از حالت پروژوی و اجرای وظایف مشخص به صورت درست نیز از اهمیت خاص برخوردار است. 
 اما با تأسف و تأثر در تمام این عرصه ها سوء استفاده ها، تخطی ها و تخلفات کُشنده  حد اقل از دو دههء اخیر بخاطر زیاد اند که ما توقع چنین تخلفات را نداشتیم. 
از آزادی و دیموکراسی، اقتصاد بازار آزاد، همان حالت مبتذل و  لجام ګسیخته به ما رسید و هنوز که هنوز است عدهء از مسوولین دست اول که به خطاء و عدم فهم و تخلفات خویش یا پی نبرده و یا پی نبردن نمی خواهند. برنامهء سیاه و سفید تلویزیون طلوع در هفتهء ګذشته یک سند مستند این حالت است که متخلف نه تنها که به بی کفایتی خود پی نبرده بلکی از آن دفاع نیز میکند. 
سوء استفاده از تصاویر مرحوم برهان الدبن ربانی و مرحوم احمد شاه مسعود در نشست پدرامی هفتهء قبل در بدخشان که در آن با استفاده از وسایل مشروع و نا مشروع، مدنی و غیر مدنی، مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز تجزیهء افغانستان و خیانت به مادر وطن سه سال قبل خویش را علناً تجدید و اعلان کرد، ازین تخطی های صریح میباشد که عدم دقت و برخورد متناسب قانونی به آن در ابعاد مختلف ضرر  کُشنده میرساند. 
بلی سبب تجرید حاکمیت از ملت، تخریشهای کُشنده و توهین به حاکمیت قانون و نفرت از دیموکراسی و آزادی بیان میشود. 

به این ترتیب جمعیت اسلامی باید بداند که حاکمیت ګروپ ستمیان و متعصبین قومی و سمتی، وجود تصاویر رهبران فقید شورای نظار و جمعیت اسلامی در همچو ګردهم آیی خاینانه  به حیثیت اسلامی و ملی این احزاب تأثیرات کُشنده دارد!
حاکمیت درین راستا در تطبیق قانون بی تفاوت است که این موجب تجرید حاکمیت  از ملت میشود. 
پدرام و پدرامیها، منصور ها و مجیب ها وجود نیرو های خارجی را فرصت برای  تطبیق  برنامه های خاینانه و ضد ملی خویش اعلام میدارند.  سکوت این نیروها ی خارجی و دید و بازدید با ممثلین خیانت در افغانستان سبب تعمیق انزجار ملت علیه این نیرو ها میشود. 
وجود برنامه های عمرانی، استفاده از آب، معدن و جنګل در افغانستان   ایران و  پاکستان را به تطبیق پروژه ها و برنامه های خاینانه مانند جنبش روشنایی، پدرامی، منصوری، مجیب الرحمانی، طالبی،  خراسانی، داعشی و … واداشته است. 
افغانستان در طول اقلاً دو دههء اخیر که فرصتهای وسیع عمرانی داشت، از یک بحران به بحران دیګر کشانده شده و برای اغفال جهان  از جمله سفرهای بی نتیجه و اغواء ګرانهء،  ۲۱ گانه ء جناب حامد کرزی به  پاکستان سازمان دهی شده است و این اغوا ګری بعد از اتمام حُجت هم به انواع مختلف ادامه دارد و سیاست مداران افغانی به جز از چند مورد دنباله رو برنامه های دشمن مکار اند. 
اگر پاکستان سیاست خاینانهء خویش را در برابر افغانستان، افغانها و مبارزه علیه ترور و دهشت تغیر داد ، ضرورت به از سر نویسی قاموسهای سیاسی است. 
ایران و پاکستان در افغانستان منافع و مصالح مشروع و غیر مشروع دارند. 
اما شناخت از ماهیت پاکستان و منافع آن حکم میکنند که استابلشمنت پاکستان   دشمن افغانستان و افغانها بود، است و  زمان ثابت کرده و خواهد کرد که دشمن باقی خواهد  ماند! 
برماست تا جایگاه خود را شناخت و تا دیر نه شده  ادای رسالت کرد! 
با طفره رفتن از موضع حق ، غیر از خود دیگران را نمی توان فریب داد! 
باطفره رفتن از نشر و بخش حق و با ترس ازینکه لبهء تیزفتنهء بلا متوجه ام نه شود، خود جز چرخ بدی و فساد و خیانت میشویم. 
وما علینا الا البلاغ المبین 
دوکتور صلاح الدین  سعیدی
۱۹/۵/۲۰۱۸
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸