آرشیف

2017-8-14

afrotan

مکثی بر هذیان های شعارگونه رئیس غنی در ارگ ؟!

خُلق مبارک حضرت رئیس غنی دیروز تا حدودی تنگ بود ، علت دلتنگی اش غالبأ مشاجره ایشان با بانو  بی ، بی گل یا همان رولا جان سعد غنیghani  Rula Saade  بود که جناب اشرف غنی درهر سخنرانی اش  ازهمه  کسانی که تقصیر دارند وباید تنبیه شوند همچنان از تمامی ذواتی که از رشادتهای شان باید تجلیل بعمل آید و تقدیر  یکسان ابراز تشکر صورت می گیرد و این روش از سوی خانم بی ، بی گل ناپسند آمده بود . هرچند در آخرین سخنرانی ای که جناب محمد اشرف خان غنی در مقام ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان و درمحضر صدهاتن از جوانانی که بصورت ازقبل یادداشت شده و همچنان بصورت  فی البداهه به روال سابق اش همان قصیده را با همان روش معمول یعنی در هرجمله ده مرتبه از فلان کارمند و نهاد و شخصیت حقوقی و حقیقی اظهار تشکر و سپاسگذاری قرئت نمود

http://www.dailymotion.com/video/x5wt17d

 با آنهم ضمن اینکه در صورت امکان از عموم خواننده گان تقاضا داریم حتی الامکان یکبار هم اگرشده آن سخنرانی متضاد با عرف معمول در جامعه را مرور فرمایند . راستش از این موضع بی بی گل جان  خوش مان آمد و بردل بسیاری از ما نشست .

http://www.dailymotion.com/video/x5wswk6

وقتی اشرف غنی در هرات باستان  با این برخورد مواجه میشود
اما این تنها شهر باستانی و تمدنی هرات نبوده که آقای اشرف غنی با چنین واکنش ها مواجه می شود بلکه درهمین کابل نیز دربرابراین اظهارات آقای آصف آشنا از فعالان جامعه مدنی و مدتی هم از حامیان ستاد انتخاباتی وی  طی یک گفتگوی مشترکی که از سوی شبکه جهانی طلوع نیوز که از شهر کابل نشرات دارد برگزارگردیده بود در مقابل اظهارات کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وکلتور افغانستان که  در حمایت افراطی  از رئیس غنی شهرت دارد گفت :

http://www.dailymotion.com/video/x5wu972

این کمال خان سادات با آنکه با اسم مبارکش  لقب شریف دکتورطب  را نیز پینه میزند اما با چند ماه کاری که با رادیو دیوه متعلق با  صدای امریکا انجام داده است  آنرا بحیث وثیقه و مدرک همه زمانه شمول  درحوزه  فرهنگی میشمارد و روی همین سند  درصف  مریدان سینه چاک خانقاه ارگ قرار گرفته است وهرگاهی برارشادات و فرمائیشات متولی  ارگ شریف حاشیه نویسی می فرمایند . وقتی متولی ارگ بروز شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۶ به مناسبت روزجهانی جوانان یک خطبه مبهم و متضادی را ارائیه فرمود  این کمال خان سادات در یک میز گردی با تلویزیون طلوع مرشدش رئیس محمد اشرف خان  غنی را نخستین رئیس جمهور خواند که به خواست مردم انتخاب شده است ..

    http://www.dailymotion.com/video/x5wu9u7

 میگویند  شخصي كه بر اثر بيماري در حال مرگ بود ۱۰۰۰افغانی  به فقيري داد و گفت براي سلامتي من دعا كن! گدا نگاهي به حال و روز و رنگ و روي مریض انداخت و گفت كارت از اين چيزها گذشته ، گمان نمي كنم از ۱۰۰۰ افغانی  دعا كاري ساخته باشد اما ناراحت نباش ، برايت فاتحه خواهم خواند ! نه میدانیم این محمد اشرف خان غنی هرچند گاهی بصورت اشتباهی و یا هم قصدی وقتی درباره بحران افغانستان سخن میگویند بحیث مرشدی که فقط وظیفه امرونهی دارد و نه میخواهد اندکترین مسؤلیتی در حوزه عملی متقبل شود گاهی بحران را چنانچه لازم است نشانه میگیرد .
 

http://www.dailymotion.com/video/x5wt2ec

 وقتی محمد اشرف غنی متولی ارگ میفرمائید که اکثریت عددی این خاک ( افغانستان ) از سه قشر تشکیل شده است ، جوانان ، زنان ، افراد بی بضاعت یا فقرأ !تا آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند در افغانستان ثبات نه می آید ، خود را بازی ندهید . سوال اینجاست وقتی حضرت رئیس غنی از قشر جوان ، زنان وفقرأ سخن میگوید بدون شک که حل اینگونه مسأیل ازمکلفیت های فکری و ایدئولوژیک وی به عنوان یکی از نخبه گان سیاسی و مطرح در کشور افغانستان به شمار می آیند که این امراجرأی  اصلاحات گسترده ای را با تطبیق گام به گام  نقشه راهی که از مواد و مصالح فرهنگ و تمدن جامعه افغانی بوجود آمده باشد لازمی می داند . 

ادامه مطلب در اینجا