آرشیف

2024-3-30

دوکتور صلاح الدین سعیدی

مکثی بر بعضی مسایل انتخابی! 

 

سیاسیون بلند پایه و تصمیم ګیر ۲۰ سال جمهوریت که مانع حاکمیت مردم نه شوند، کافیست! 

شما که امتحان خود را دادید! و فرصت های طلایی غیر قابل تکرار را به هدر دادید! 

تفرقه های قومی و زباني را در تبانی به استابلشمنت ایران و پاکستان و عدهٔ از فتنه ګران  و کمیشن کاران جهانی برای شکست دادن وحدت اسلامي، شما خواسته و نا خواسته، معذور و مزدور عملی کردید و تا حد تجزیه و بحران را در کشور عمیق و عمیقررسانیدید. 

ګپ به جای رسید که پیشتاز امروز جامعه و در سطح جهانی طوطی وار، معذور و مزدور هر دو اکثراً به حل قومی، زبانی و دیني و حاکمیت بن جدید به ایجاد حاکمیت استخباران خارجی به نام حاکمیت فراګیر و همه شمول، تأکید دارند! حاکمیت همه شمول یک تأکید کاذب است و ما خواهان حاکمیت مشروع، منبعث از ارادهٔ ملت هستیم. مسلم که این به یک دور حد اکثر یک سالهٔ انتقالی متخصصین با وظایف مشخص تحت نظر شورای عالی انتقالی و امکانات جهانی در عالم اسباب، قابل تصور و ممکن است! ( تفاصیل دارد). 

تلاشها و تحمیل اندیشه ها و ارزشهای سیکولار  در خلاف به اساسات اسلام را که در خلاف رموز طبعی خواست ملت مجاهد و مسلمان است در بیست سال جمهوریت تحمیل کردن یکی از نتایج منطقی حاکمیت خود کامه و تولیته و تمامیت خواه است! 

لست تخلفات حاکمیت بیست سالهٔ جمهوریت و ما قبل آن طویل و عریض است! 

رهبر و زعیم در کنفرانس های جامعهٔ  جهانی و تصمیم عوض مردم افغانستان تعین و صادر نمی شود.  تمام تلاشهای جهانی باید توافق برسیستم و روش تجربه شدهٔ بشری باشد، که بشر در دست دارد و آن اصل شهروندی، یک فرد و یک رأی، استقامت و زمینه ساز  شدن درین راه باشد! 

افراد تجربه داده و تصمیم ګیرنده در ۲۰ سال جمهوریت  و قبل آن دیګر قد بلندک نه کنید و مانند سرباز در تلافی آنچه ریخته و بر باد داده اید، تمرکز و مانند سرباز حق کار دارید. 

از خیال زعامت دست بکشید و حد اکثر پل شوید برای انتخاب ملت مجاهد، مسلمان  و ملت آزاده! 

کشور و مردم ما در بحران عمیق به سر میبرند و نهاد های توتالیته و خود کامه در حال تحکیم أند! این حالت عوامل مختلف داشته میتواند ودارد، ولی یک عامل بنیادی در عالم اسباب به خود ما بر میګردد. 

بخش عمدهٔ از تأکید عدهٔ از پیشتازان  و جامعهٔ جهانی به راههای حل نادرست و اغواء کننده است! 

تلاش برای یافتن الترناتیف طالب تلاش خطاء و تصور نادرست است! 

الترناتیف طالب، الترناتیف من من و آن حزب و حرکت خورد و بزرګ وجود دارد و آن ملت افغان، یک شهروند و یک رأی و توافق بر سر ساختار و سیستم است که بشریت امروز با تمام کم و کاستی های خود در دسترس و اختیار دارد و با قوانین خوب جوانب منفی آن را با در نظر داشت سطح انکشاف جوامع به  حد اقل رسانده ، شده میتواند! عدهٔ از دیګر جوامع بشری  از چنبن بحرانهای مشابه با درایت امتحان و عبور کرده اند و ما هم ( ان شاء الله تعالی) خواهیم توانست. 

باید درین مرحله بنابر وجود زخم های تازه متحد و متفق، در زیر دوسه چتر ملی و با اولویت دادن منافع ملی متحد کار کرد و همه ای ما با کنار ګذاشتن سلیقه های فردی و محدود، با تمام توان،  خود را وقف چنین اولویت های ملی کرد! 

از رحمت الهی و توانایی های خود درین میان نه باید مأیوس شد و ادای رسالت کرد! 

خواستن، توانستن است! خواستن و عمل کردن ادای رسالت درین میان توکل به الله متعال است! 

و ما علینا الا البلاغ المبین

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۳۰/۳/۲۰۲۴

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸