آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

مکتب فـتـنـــــه

مکـتـب فـتـنــه بـســوزانــد پـاک بــوم کـشـورم
زیـر سُــم دارد شـکـسـتـه تـاج (غــور) فـاخـرم
مـفـلـسـان سفـلـه خـورا پـوش پـالان کـرده است
تا بکوبـنـد سُـم جهـل بـر ریــش ریـش باخـتـرم
***
کـتـاب مـیـهـنـم خـونـیـن زدسـت عـامـل فـتـنــه
پـراز جعـلُ پـر از آفـت بـه میـل عـامـل فـتـنــه
همـه اوراق سه صد سـال پـر از افسانـۀ رهـبـر
چسان رقص دارد و شادی به ساز باطل فـتـنــه
***
مــار آسـتـیـن اسـت دشـمـن در لـبــاس طـالـبـی
حـلـقـه دارد مـغـــز هــای پـوچ و انـدر کـاکلـی
چـهــار پـایـان را چـو ساختـه بندهً درب "سیـا"
خـود نـشــاط و فـتـنــه دارد در بـسـاط کـابـلـی
***
الـریـاض و دیـوبـنـدی دشـمـن قـُـم ظـاهـر انـد
در قـبـال مـیـهـنـم در جـنـگ سـازی مـاهـر انـد
طبــل مسکـورا به واشنگـتـن و لـنـدن در جـدال
بـر سـرتقـسیــم غـارت هر سۀ شـان شـاهـرانـد
***
مـیـهـنـم را سـخـت دارد در بغـل شـیطـان قطب
تیـر مهـرش قـتــل دارد خـون در پیـکــان قطب
می سـراید سـاز (گویا عشق؟) "والنتین" به ما 
تـا که رقـصیـده بلغــزیـم درب "واتیکان" قطب 
***
کـلـــه هــای خــام را نــاز و نـوازش مـی دهـــد
گـرگ وحشـی ساخته و خون سفـارش می دهــد
قـومـی را در چـنـگ دارد درس نـفــرت دادنـی
عـقـل و مـنـطـق نـی، جـنـگ سـازش مـی دهــد
***
زَهـر تـلـخـش فـتـنـه را از نـام زمـزم مـی زنـد
از قـفـــا خـنـجـــر دونـَـش واه بـه آدم مـی زنـد
در مـکان فـقــر و مـسـمـوم از جـدال سفـسـطـه
جـسـم و روح آتـش زنـد حـق بشـر دم مـی زنـد
*** 
سـپـاه گـرگ ســرمـایـه و روبـاه هـان افـغـان را
دَد و دامـیست که افگـنـده زپا، عـرفـان انسان را
ز حبِ عهـد و پیمان"سیا" و رهبرست، افسوس 
کـه دون و دزد بسـوزانـنـد بـنـیــان خـراسـان را
***
حــا ل مــا دوزخ و آیـنـــده بــدور از روزنـی
خانه تاریک است نـبـیـنی رخـنـه جوی روشنی
گــر شعــاع نـوری بـر تـابــد بـه بــام کــان مـا
بـی تـحـمـل بـمـب فـتـنــه انـتـحـار افـروخـتـنـی
***
بسـا کـج رفـتـه بر حـق، راه اسـلامی ز رهـبـر
چوجعـلـست وفریب براصل دین داری ز مهـتـر
بـزائـیـدنـد تـخـم سـفـلـه، کـیـشِ خـود پـرسـتـی 
به نـام دین زبان و قـوم، خـون ریـزی زمـنـبـر
***
 

دلو91