آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

مَـکـــرِ دشــمـن

بـاز آوازه ای پَـتــنـگ اسـت خـدا خیـر کنـد
بـاز دوسـتی بـا فـرنگ است خـدا خیـر کنـد
 
از جهاد و فخـرها  افسـانه ای ساخته و پوچ
بـازدر خـدمـت پــلنـگ است خـدا خیـر کنـد
 
مکان و دین اسلام را " سیا " رنجورساخته
نه شـرم ، نه حیـا و ننگ است خدا خیر کند
 
به نَعــش مـردم و خاکـم کـثـافـت هـا بریـزد
خموش، مسجد و( ملنگ )است خدا خیر کند
 
ز دلـقِ دلـقـکـان، خاین به اسلام و بـه انسان
گر کسی گفت، زیرسنگ است خدا خیر کند
 
انگـلیس را شـده هـمسوء، برادران و امامَـم
عجـب مکـری و نیـرنگ است خدا خیر کند
 
سخن از کـُـفر و اشغالَش، برای مسلمِ صادق
زبـان را مـمـنـوعِ زنگ است خـدا خیـر کنـد
 
منـتـقـدی گر بگفـت از ظلم و وحـش حاکمان
مـتهـمِ به هـوای جـنـگ اسـت خـدا خیـر کنـد
 
فـخــر بـاشـد فــرق آوردن مـیــان مُـسـلمیــن
سنگینه سنگ و پای لنگ است خدا خیـر کنـد
 
خـدایـا رحـم کـُن بر حـال مـظـلـومـانِ مُسلِـم
حوصلـه را خانـه تنـگ است خدا خـیـر کنـد