آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

مَجّمَرِ عِـشّـق

نگارا! زار ومحــــــــــزون کـــــــردی ما را
به هجـــــــــرِ خود جگــــرخون کردی ما را
 
گــــران عمـــرم به سـر با غصه ورنــــــــج
صــــــنم بیـــتا ب وحــــــــیرون کردی ما را
 
مــــــــیا ن مجمــــــــــرِعشقت عــــزیـــــــزم
چه خا کســــــــترهمچــــــــون کـــردی ما را
 
جــــــدا از هــــــم قــــــرین وهــــم نشیـــنا ن
چـرا؟ رســـــــــوأی گــــــــــردون کردی ما را
 
به وصا ل عشـــــــق خود جا نا پریـــــــشا ن
روان دشـــــــــت وها مــــــون کــــردی ما را
 
پی عشقـــــــــت تــــــــوای لیـــــــلای زیـــــبا
بــودم قیــــــس مجـــــــنون کـــــــــردی ما را
 
به حسن مــــــــــه چـــــــــون نا بـــت ایشوخ
اســــــــــــیرت د لــــــــبر جون کـــردی ما را
 
شده لـــــــــبریــــــــززفــــراق کا سه ای صبر
دُچا ردردِ افـــــــــــــزون کـــــــــــــــردی ما را
 
زهجـــــــربـــــــــــیکـرا نـــــت طا قــــتم سلب
تـــــــنها وزاروزبــــــــــــــون کــــــردی ما را
 
(جوینده ) امتــحا ن عشــــــــــــق بـــــــرت داد
مکــــــــرریا رم آزمـــــــون کــــــــــردی ما را
 
 
امیرخا ن جوینده
سه شنبه 22/10/89 شهرکابل