آرشیف

2018-11-30

دوکتور ص. سعیدي

ميخواهم ترجمان شوم!

ترجمه کلمه به کلمه، ترجمهء جمله به جمله، ترجمه بالمفهوم، ترجمهء مباشر و ترجمهء با تفسیر و افاده هلی مستقیم و غیر مستقیم. مسلم این که هست مواردبکه که کار ترجمان مشکلتر از مواضع دوطرف برای افاده است. و اما یک جانب دیگر موضوع که عدهء شاید با شنیدن آن تعجب کنند که در چند سال اخیر در كوچه و بازار كشور ما  لقب ترجمان و به كس خطاب ترجمان، زشترین دشنام دادن به کس است! 

اما من ميخواهم ترجمان شوم. 
ترجمان مصالحهء سیاسی در کشورم شوم! 
ترجمان خواست امريكا از طالب!
ترجمان  خواست طالب  از حاکمیت کابل و ترجمان حاکمیت کابل از طالب! 
ترجمان خواست ملت افغان از  حاکمیت کابل و ترجمان ملت افغان برای طالب و ترجمان ملت افغان برای امریکا و جامعهء جهانی شوم!

در هژده سال گذشته فریاد زدیم که  فهم از مصالحهء سیاسی و دهها مطلب متعلق به آن درست نیست و فهم از مصالحهء سیاسی نه بی هویت سازی سیاسی، نه تسلیمی، نه قبول و نه رد امارت اسلامی و نه قبول و نه رد قانون اساسی است !
مصالحهء سیاسی متمدن ساختن مبارزهء سیاسی است   تاعوض تفنگ ملت فرصت انتخاب و فرصت مشروعیت دادن و عدم مشروعیت دادن نسخهء معین را در رابطه به مسایل مطروحهء کشور و جامعهء ما را داشته باشد!
تأکید یکسره کردن که زمانی با طالب مصالحه میکنیم که طالب به خواهر، دختر، مادر، زن، همسر  و قانون اساسی ساختهء من اعتراف و آنرا قبول کند، یک تأکید توهین کننده و مانع کار.
و یا بر عکس با حاکمیت کابل زمانی مصالحه دارم که در غیاب ملت به امارت اسلامی اعتراف و بیرق طالب را بلند کند. 
ما میدانیم که طالب گروہ واحد نیست و طالب کُل چهرهء مخالف مسلح حاکمیت کابل نیست. 
ما میدانیم که امریکا در افغانستان پایګاه نظامی میخواهد. بلی شرایط  و مدت آنرا باید بحث کرد. اگر امریکا در آسیای میانه برای یک پایگاه سالانه هشت ملیارد دالر میپردازد، به افغانستان چند و به چه شرایط خواهد پرداخت؟ تا کشور و مردم ماذاز سوالګري و ګدایی  خارج شوند. 
ملت افغان صلح  با عزت و استقرار میخواهد و از جنگ  خسته شده!
 اما ملت افغان همچنان صلحیرا که  به نشستن زیر سایهء درخت سبز شده در قات سورین  شود هم نمی خواهد!
مطالب  زیادی  برای  ترجمه  دارم اما  این همان  ترجمهء بالمفهوم بود که خدمت شما تقدیم کردم. 
در جریان تمام  این نوشته  و ترجمهء بالمفهوم حواسم را کاملاً ضرب المثل (بُز  در حال جان كندن و قصاب به غم گوشت)   احاطه  و مصروف ساخته بود. 

الھی به حال این ملت رحم کُن! 
آمین
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۲۸/۱۱/۲۰۱۸