آرشیف

2022-8-7

نظیر ظفر

ميخرم ترا

ميهن  ! قسم به قيمت جان ميخرم ترا

با خون به زير  تيغ  و سنانميخرم ترا

هر چند عدو فروخت ترا با  متاعكم

من با متاعهر دو جهانميخرمترا

سوگند به كوه و دشت شقايق نثار تو

قيمت تر از بهشت و جنان ميخرم ترا

آخر دوباره لانه اى من ميشوى و من

از دست خصم شادى كنان ميخرم ترا

دانم كه   ارزش تو  نداند  وطنفروش 

بهتر  ز دُر و   گوهر كان     ميخرم ترا

. نوشته نذير ظفر