آرشیف

2017-4-28

دوکتور ص. سعیدي

مواضع ما در مورد چند مطلب داغ روز!

سلام جناب ا. ش. ف.  

از تلاش شما معلوم میشود که در اعتقاد خویش صادقید و این علامهء خوب است. 

تخلف و افتخار به تخلف بد است اما داشتن اعتقاد و باور به ان حق هریک از ماست. حقیکه تجاوز بر حق دیګر نباشد. 

آمدیم به فیسبوک و اعتراض: خدا خانهء کسې را خراب کند که متعصب قومی و سمتی است و عزت خود را در بې عزتی دیګران میبیند. 

من افغانم و به ان افتخار دارم. 

من پشتون و من تاجک و من اولاد این وطن و به ان افتخار دارم. 

اتهام بستن و بهتان ګفتن برکس حرام و ګناه دیګران را به دوش ګرفتن است. و چرا ما ګناه دیګران را بدوش خود بګیریم؟ 

 

من مسلکی انواع مختلف حکومت و حکومتداری را خوانده ام و الحمد لله میدانم چه چه معنا دارد؟ 

انچه میګویم به آن معتقدم و منطق آنرا میدانم. 

محلی ساختن نیرو های امنیتی سفارش  دولتداری خوب نیست.

حاكميت قانون دولتداري خوب است با كار به اهل كار.  سپردن بهتر است. اداره را به ملت نزديك ساختن درست است. اداره را ارزان كردن و …. تدابير درست اند. 

از پنج واحد اداری و افراد دولتی و اداری در محل مانند ولسوال، والی، شاروال ها و شوراهای ولایتی و ولسوالی سه مرجع یعنی شاروال ها و شوراها انتخابی شود. حاکمیت قانون قوی ساخته شده به این ترتیب اداره به ملت نزدیک میشود و این مطابق قوانین نافذ کشور عمدتاً همین حالا نیز است که عملی نمی شوند. وظایف والی و ولسوال محدود و برنامه ریزی و مصوبات شوراهای ولایت و ولسوالی در برنامه دادن و نه در سیاست کادری، واجب الاجرا شود. این  اکثریت مشکل کشور را حل میکند و ضرورت به اقدام که کشږر را تجزیه ککند نه درست است و نه اففانی. دزین حالت استدلال پدرام برای فدرالی و محلی سازی اننیت و … که مصارف را بلند برده ادارات زیات میشود و فرصت چوکی های اضافی زیاد و نفاق و سقاق محل را دامن میزند و افغانستان را به تجزیه میبرد. ضرورت نیست به هرقیمت ، داتسته و نه دانسته طرح داد. تصور کنید که به اثر طرح پدرام مبنی بر محلی ساختن نیرو های امنیتی جنرال ګل محمد خان از قریه بالا قومندان امنیتی ولایت شد. قریهء بالا به قریه پایین بر سر تقسیم اب و سرک دشمنی تاریخی دارد و حال شما مطابق طرح بی معنای پدرام این انتخاب را در محلی سازی کادری کردید، نتیجه چه خواهد شد؟ ادامهء جنګ و نفرت علیه مراجع دولتی و حاکمیت. این خواست پدرام مانند دیګر طرح هایش فتنهء قومی و سمتی  افغانستان است. مسأله تقسیم بدخشان بین افغانستان و کشورهای اسیای میانهء شوروی ساو تابعیت دوګانه و سه ګانه و باز پیوستن این بدخسان با آن بدخشان و رول برنامه های پدرامی  را خود جمع و ضرب و نتیجه ګیری فرمایید. محلی سازی امنیت برنامه هدفمند خاینانه  و غلط است و به این را باور دارم. 

حال شما مثال و سند بدهید که یکي ازین آقایون  که شما نام میبرید که این اشخاص و شخص متعصب قومی و سمتی تعصب کرد  باشند ویاګفته باشند. مثال و سند مشخص تا مشترکاً علیه تمام متعصبین منحط و ذلیل قومی و سمتی کار کنیم. سند بدهید. 

جاسوس و خاین کیست؟ 

من چه میدانم و چطور معلوم کنم؟ 

من یک قاعده سفارش میکنم: در زنده ها قهرمان وجود ندارد. قهرمان امروز فردا خاین شده میتواند. من موافق نامګذا ری میدان هوایی به نام شخص زنده نبودم و نوشتم. 

پاکستان طالب و اشخاص به نام طالب را به روس فروخت. پاکستان از روس چه میخواهد؟ 

همی سرحدات ما دایمی شود. دیورندلاین نهایی شود. 

روسها: خوب ما اجنتان داریم موضوع را مطرح کنند. 

من صد فیصد باور دارم که این حق ماست اما حال وقتش نیست و ما اولویتهای دیګر داریم. 

روسها دستور دادند و این مساله توسط پدرام مطرح ساخته شد. این خیانت است. 

 پاکستان و پدرام میگویند دیورند لاین سرحد اعلان شود. 

کدام دیورند لاین؟ روی کاغذ است در عمل نشانی نه شده و انګلیسها خود دیورندلاین را حتی در روی کاغذ غیر مشخص و فسخ اعلان کرده اند و فسخ ګفته اند 

و با امان الله خان  وجود ندارد ( ضميمه شماره دوم توافقات افغانها با انګلیسها) اما ان اغا پدرام  انرا به مطابق خواست دشمن پاکستانی رسمی اعلام میکند. نمی دانم چه را رسمی اعلام میکند که در روی کاغذ مجهول است و امیر عبدالرحمن خان ګفته که این ان نقشه ای نیست که اقای دیورند به وی نشان داده و توافق ایشان اګر باشد هم که نیست، تحمیل و صرف بحث معلوم کردن  ساحهء  تاثیر دو حکومت، یکی حکومت و کشور ازاد و جابر و دوم غیر ازاد بود. مسأله فسخ در شورای ملی  هفتم  و سپري شدن ٩٩ سال مطلب به جای خودش باقی باشد. این را خود جانب انګلیس در مصاحبه های رسمی و در خود سند بنام توافق دیورندلاین سرحد نه خوانده اماپاکستانُ و  پدرام انرا سرحد میداندو ….

در نتیجه چه فکر کنم غیر ازینکه بګویم پدرام و پدرامیان خاین اند. تشکر . 

الهی ما را هدایت نیکی کن. آمین 

27/4/2017