آرشیف

2014-12-31

سمو نیار سید ولیشاه

مهمانان نا خـــــوانـــــده

به خزید ملت افغان زغــــرب طوفان می اید
سگ گرگ شغال با هم به صد پیمان می اید
غروب کرد افتاب در رسید برما شب ظلمت
به دشت کوه صحرا غـــرش طوفان می اید
زبسکه این وطن در سینه دارد گنج ها پنهان
زراه دور امریکا پی در مـــــــــــان می اید
به صد چال فریب وعده نیرنگ های خویش
 جدا کردند زهم مـاراچه خوش خندان می اید
زپـا میر تا کنرها بـــــــا میــــــان قند هارما
تروریست بهر قتل ما زپا کستان می ایـــــــد
گهی در خــــــواب پنجشیرو بیاد لاجورد او
زراه بحرو خشکه جـــــــــانب زندان می اید
بیاد مس عینک هـــــــم چنان لعل بد خشانش
سرو پــــــــــای به رهنه جانب بغلان می اید
به بلخ بـــــا میان غزنه هــــــــــــرات غور ما
خــــر مان کرده سوی ما به صد ارمان می اید
زلاجورد تا زمرد لعل طلا مس گاز مــــــــــا
بسوی ما گهی انگریز وگــــــــــاه المان می اید
مخور علوی تو غم بسیار زه مهمانان نا خوانده
بسوی استخان چـــــــرب همیش موران می اید