آرشیف

2024-1-4

محمد اسحاق ثنا

مهر‌و وفا 

 

من نخواهم شراب مال شما 

تشنه ام لیکن آب مال شما

 

ما پسندیده ایم مهر و وفا 

غیر از این هر ثواب مال شما 

 

نور خورشید روز ما را بس 

طی شب ماهتاب مال شما 

 

بستر خواب ماست خارا سنگ 

خواب بر تخت خواب‌ مال‌ شما 

 

ما و نانی جوین چای تلخ 

انگبین و کباب مال شما 

 

زاهدا این همه عتاب ز‌ چیست 

فیض درس و کتاب مال شما 

 

ما ز آزار دیگران دوریم‌

همه قهر و عتاب مال شما 

 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

2024/02/01