آرشیف

2017-7-18

الحاج امین الدین سعـیـدی

مهربانی و عطوفت با مردم!

يكی از مشخصات بسيار نیک وخوبی یک انسان اینست که متصف :به قلب با مهر وعطوفت بوده باشد و درصورت ممکن در درد، رنج و مشکل مردم، یار و یاور مردم بوده و به ایشان در چوکات توان خویش کمک کند.
ايمان کامل هم مقتضي کمال دلسوزي و مهرباني مي باشد، همين مهرباني وعطوفت است که سبب رحمت خداوند (جل جلاله) درروز آخرت ميگردد.
حضرت جرير رضي الله عنه روايت ميکند که پيامبر صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمودند: خداوند رحم نمي کند برمردمانيکه برمردم رحم نميکند (بخاري و مسلم)
درحديث شريف ديگري حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمودند: «ارحمواعلى من في الأرض يرحمکم من في السماء» شما به اهل زمين مهربان باشيد تا کسيکه درآسمان است برشما رحم نمايد.
هرگاه مسلمان بر مردمان بيچاره وحاجتمند خویش در دنيا مهربان باشد، اين مهرباني اش سبب نزول رحمت الهی از آسمانها ميگردد.
الهی ما را به صفات یک مسلمان خوب متصف بساز، ایمان و عمل ما را کامل بساز، رحم، عطوفت و مهربانی را در دلهای ما قوی بساز تا بر مخلوقات الهی در حد توان مهربان و دارای عطوفت باشیم.    آمین یا رب العالمین
 

تتبع ونـﮔـارش:
امــیـــن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«
مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان و
مسؤول مرکز کلتوری دحــق لاره- جـرمـنی