آرشیف

2018-1-18

رسول پویان

منبع جنگ

ای که درجنگ‏ها بقای تواست
بی سبب صلح ادعای تو است

منـبـع جـنـگ را تـــو مـی‏دانی
چون‏که افراطی آشنای تو است

جنگ تریاک را کی درداداست
طالبان جـمله مـافـیای تو است

وحشت ازهرطرف که می‏بارد
نـیـغ داعـش پـیـشوای تو است

غـزل جـنـگ کرده ای از بـر
تـیـر و تلوار دلـربای تو است

نسل‏هـا را بـه جـنگ می‏طلبی
تا که افراطیت صدای تو است

خون حلق صغیرو پیر وجوان
در عزای عموم حنای تو است

هـر کجـا امـن و امـنیـت باشـد
خار چشمان بی حیای تو است

پــول نـفـت ســعـودی و دالــر
در رۀ جنگ زیربنای تو است

مــار آسـتـیــن ملـتــی؛ لیـکــن
اژدها زادگان عصای تو است

نـه تمـدن؛ وحـشـت و کشـتـار
نه عدالت؛ ستم قضای تو است

طـالـب و انتحـــاری و داعـش
همـه آماده در سـرای تو است

خــلق بیچـــاره ملـت مظـلـوم
همه پامال زیـر پـای تو است

جنگ قـومی و قـدرت افزون
یا فقط سلطنت هوای تو است

18/1/2018