آرشیف

2018-8-29

محمد سرور انوری غوری

منافع ملی ازنظر دولتهای مختلف دارای مفاهیم وجنبه های مختلف میباشند:

بعنوان مثال:
درجنب سایر مولفه های منافع ملی ,تامین صلح وامنیت در اولویت منافع ملی افغانستان قرار دارد.
درجنب سایر مولفه های منافع ملی ,ممکن حفظ ویکپارچگی کشوردراولویت منافع ملی پاکستان قرارداشته باشد. 
درجنب سایر مولفه های منافع ملی ,ممکن منافع ملی کشورهای صنعتی مانند چین وجاپان در حفظ وتوسعه بازار فروش اموال تولیدی شان باشند .
درجنب سایر مولفه های منافع ملی ,ممکن داشتن سلاح هستوی برای ایران جزمنافع ملی شان باشد .
وبرای امریکا فراترازمرزها درنقاط مختلف جهان داشتن پایگاه های نظامی جزامنیت ملی جهت حفظ منافع ملی شان باشد.
واضیح است که این امرارائه تعریف واحدوجهان شمول رابرای «منافع ملی»  دشوارترمی سازد.