آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

منازعه قومی باشنده گان جنوب ولسوالی دولت یار حل گردید!

 

 

 منازعه قومی که بین ساکنین جنوب ولسوالی دولت یار از مدت ها پیش به اثر مداخله بعضی افراد اداره محلی غور….. ایجاد گردیده بود توسط مردم صلح دوست این ولسوالی و هیت اعزامی محصلین و شورای شهربتاریخ 18/3/1391  به دره کشر آب ولسوالی دولت یار که هیت متذکره متشکل از محترم حاجی سلطان محمد ریس شورای شهر فیروز کوه، محترم فیض محمد "میرزازاده " مسول کمیسیون مستقل انتخابات غور، محترم جمعه خان " باختری"  امر امورات زراعتی اداره زراعت  غور  و محترم قاضی محمد اعظم " شنسب"  عضوی محکمه غور که از طرف قومندانی امنیه غور اسکورت دوطرفه شده بودند حل گردیده  در نتیجه از طرفین  منازعه  که  هریک  محترم  عطامحمد " دهقانپور" و محترم محمد کریم "حسنی"  می باشند تعهدنامه دوجانبه  گرفته شد. مردم این ولسوالی از این اقدام محصلین و شورای خیلی خرسند شده و این صلح بدون چپن و بدون  غذای هوتل پامیر را یک اقدام نیک برای سرنوشت ولسوالی دولت یار می دانند.