آرشیف

2018-9-25

محمد اسحاق ثنا

ملک ویران

در ملک ماست امروز کشتن چقدر آسان 
انسانیت چی‌ مشکل وحشت گری فراوان

با جهل و با خرافه در سازشیم و‌ اما 
از دانش و فضیلت هر آن شدیم گریزان

ما را غرور بی جا آورد در تباهی 
یا‌ رب تو این تباهی با لطف خود بگردان

هر‌ روز انتحاری هر روز قتل‌ و کشتن‌
یک گوشه ای وطن نیست از جنگ نگشته ویران

پیر‌ و جوان میهن آزرده از (غنی) اند 
تا کی بود به قدرت این فتنه جوی شیطان

باشد نجات میهن آخر ثنا به زحمت 
کاخ ستم به زحمت باشد شود که ویران

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲۵/۰۹/۲۰۱۸