آرشیف

2017-6-21

ahmadqiam.1919

ملـکزاده دوران مقاومت وپسا مقاومت

 

ملک زاده مرد مقاومت، ایستادگی، شجاعت ورزمنده گی شخصیتی کی رستم گونه مبارزه کرد. وهرگز تسلیم نشد وی جایگاه ویژه درغور دارد. در این نوشته تلاش کردم برسی کامل ازنقش وتاثیرگذاری ملک زاده در دو مرحله متفاوت داشته باشیم! دوران مقاومت وپسامقاومت. بدون شک در غور فرمانده ملک زاده نقش پررنگ درمقاومت علیه تجاوز سیاه داشت و ازغور به عنوان  پنجشیرثانی می توان کرد. با وجودی تماس مکررملاعمربر ختم مقاومت درغور اما ایشان آزادگی ومقاومت را ترجیح داد و هرگز ازمقاومت دست نکشیدند. فرمانده ملک زاده  با وجود دریافت حمایت های کمتر نسبت به جبه شمال ولی نقش مثمری در نبرد علیه تروریسم  سیاه طالبانی درغور داشت.
 نبرد درغورتا سقوط نظام طالبان توسط ایتلاف جهانی به رهبری امریکا ادامه داشت . ولی باتاسف بعداز پیروزی مقاومت به همکاری امریکا نقش فرمانده ملک در نظام پسا طالبان نادیده گرفته شد.
 مردم غور همان قسمیکه دردوران مقاومت به ملک زاده چشم امید شان را  دوخته بودن انتظارات زیادی از ملک زاده دردوران پسا مقاومت داشتند. سال های اوایل حکومت موقعت ایشان به صفت ولی غور ایفای وظیفه نمودند گرچی دوران ولایت شان درغور نسبت به اختلافات داخلی که درغور بود انتظارات که از ایشان توقع می رفت برآورد نشد بعداز برکناری از سمت ولایت ایشان برای چندین بار به صفت نماینده مردم درمجلس برگزدیده شدند.ولی انتظارات هم چنان پا برجاه بود به عنوان شهروند محروم غور ملک زاده همواره یکی از امید های اولم بود.
ولی نقش ایشان کمتراز حدی بود که مردم غور انتظار داشتن  تبعیض ومحرومیت وعقب نگهداشتن سیستماتیک غور سالهاست که توسط دولت مرکزی مدیرت می شود اما نماینده گان غور در رس ملک زاده جهت گیری که رضایت مردم غور را درپی داشته باشه نداشته اند . توقع من به عنوان شهروندان محروم ومظلوم غوراز جناب ملک زاده وسایر شخصیت های مطرح غور این است که ایشان جایگاه ونقشی که در دوران مقاومت داشتن دوباره ایفا کنند ویک باردیگرامید برباد رفته مردم غور شوید!

بدورد احمد قیام