آرشیف

2017-6-19

فضل الحق ملكزاده

ملت مظلوم

اين چه ظلميست كه دركشور خود  ميبينيم
ظلم 
، كشتار جمعى را  به دستور حكام  ميبينيم .

 آن غداران فرومايه نشستند به كرسى و جمال 
خون 
ملت مظلوم را درشهر ديار ميبينيم.

 همه دارايى ملت را كه به يغما بردند
 دالرو
  پوند بحسابات ، همه را مست خمار ميبينيم

چون باز پرس نشود  شور غوغا را چكنيم
 داد
 خواهى كه كنند آنهمه را لنگ لنگان ميبينم.

 فضل الحق ملكزاده