آرشیف

2024-2-10

محمد آصف فقیری

ملت سازنده دولتست- که فعالیت روزانه ملت مطالعه نباشد٬ چی را بسازند؟

 

عسل جان عقلست و چگونگی سلب جوهر جان یا عقلانیت در جامعه أفغانستان را٬ در چند مورد کُلی برجسته می کنیم:

 • نقل و ملا: تقلید در نحوه عبادت در ارکان اسلام به اساس یکی از مذاهب می باشد – متقضای قرآن و یا مخاطب قرآن که تعقلون است یا عقل٬ همه پژوهش و بیرون کردن بهترین استنتاجات از این معدن لایزالی …
 • مارکسیست های رو به انقراض:‌ در لباس جدید یعنی قوم گرایی و سمت گرایی پدیدار شده اند.
 • انترنت و رسانه: فرهنگ رسانه ای ما٬ یعنی پدیداری های عمق گونه های جهل جامعه ما.
 • هستی: خود باور و باوری در سازندگی٬ روحیه نشده و نهادینه شدن آن فرهنگی می باشد که می توان از مسیر آن ملت شد.
 • شعار تُهی معنی: فاقد برنامه حرف زدن در سیاست یعنی فکاهی…

راه حل ها:

 • نواندیشی سید جمال الدین أفغان: از اینکه از دوره خلافت خلفای راشیدن تا دوره عثمانی ها٬ نحوه حکومت های اسلامی نسبت به زمان و مکان در تغییر ماهوی و ساختاری بوده که مشروطه خواهی نحوه سید جمال که بسیاری از کشورهای اسلامی متاثر شده اند – جزء از تبليغ های خطبه جمعه باید.
 • انتخابات: در یک صورت حق انتخاب از مردم می توان سلب شود که حضرت مهدی ظهور کند در زمانش یعنی هیچ کس چون مهدی٬ طبق یک حدیث و یا آیه قرآنی از جانب الله بالای مردم نام گرفته شده٬ معرفی نشده است.
 • طبق آیه ۵۹ سوره نساء٬ اولی الامر کیست؟ قوه مقننه می باشد. زیرا تصویب قوانین و قانون خود امر جهت نظم٬ توسعه و یا متکی به مجازات مجرمان…که امر از یک تن و یا یک فرد کرده در جمع با خیر کثیر می باشد.
 • شورا٬ و طبق امر الهی واعتصموا بحبل الله جمعیا… که خیلی خیر کثیر و سعادت دنیایی و معنوی اخروی در جمع شدن علماء٬ حکما و دانشمندان در مکانی که خانه ملت نیز گفته می شود٬ است.
 • فرهنگ سازی: از انترنت و دهکده کوچک بمنظور ملت شدن و ملت سازی٬ استفاده حد اکثری کرد- در این مورد٬ برنامه و تولید برنامه های رسانه ای استراتژی قرار داده شود.
 • خود باور: در تبیین چون بن ۲۰۰۱ توسط خود أفغان ها٬ در این زمان – نخبگان سیاسی را انسجام باید.

 

محمدآصف فقیری