آرشیف

2024-2-8

محمد آصف فقیری

مقدم دین هنر – مقدم هنر٬ دید را پخته کردن!

 

خوب دیدن٬ از خوبی روح و یا جان می باشد. که سیر در عمق خوب دیدن را٬ دین تجویز تقوا کند تا در یافته لامنتهی همچون: شکر در چای که حل می شود٬ در حقیقت فنا گردی …

 

بایدی دید انسان!
درهنر خوب دیدن، هنرمندی دارم
شه خوبانی تو، زدیده دل بینم
سماوات و ارض، تسبیح یک وجودست
گنج امانت را، از ازل در الستم
فیاضِ ملایک، دیر مغانم گشته
نزول پدر را، فخرأولادش دیدم
این حجاب هم، بر تکاملم آید
در خرمن آتش، در کار او جستم
نشان داری لیلی، در غیر نبودنست
کز کثرت پیدای ، من در او پنهانم
هر عکس ممکنات، پرده دیده شد
دوایه تکلیف را، نقش اسمش خوانم
فقیری تا خموش، او شود بگفتار
کز لطیفه سیرش، عالم امر مکانم

 

محمدآصف فقیری