آرشیف

2022-3-8

محمد اسحاق ثنا

مقام زن
موجود شگرف زندگانی
چه‌بود تو بگو اگر بدانی
پرسی اگر این ز من بگویم
زن باشد و این انیس جانی
آن کو به چمن همیشه بلبل
وصفش بکند به نغمه خوانی
اطفال فرا گرفت ازو درس 
با لفظ نکو و خوش بیانی
تربیه به دامنش گرفته ست
ارباب معارف و معانی
هرکس که کند به او حقارت
نفرین به او باد جاودانی
با جهل ستیز و دانش آموز
از قافله تا عقب نمانی
هرکس که به زن رساند آزار
مغضوب شود به زندگانی 
زن بازوی مرد و یاور مرد
نادانی اگر تو این ندانی
همواره مقام اوست والا
او راست بلی شکوه و شانی
محمد اسحاق ثنا