آرشیف

2024-3-10

محمد اسحاق ثنا

مقام زن

 

نام نیکویت بزرگ و قامتت بالا بلند

هرچه گوید دشمنان در موردت باشد چرند

 

در دیاری کو از آن بربسته رختش عدل و داد

جاهلان در حق تو گویند حرف ناپسند

 

لیک تو با روح آزاد افتخار میهنی

دشمن غدار نتواند ترا آرد به بند

 

از زبانت هر سخن شیرین بود هم منطقی

بس که در گفتارت آمیزی حکمت را به قند

 

اینکه توهینت کند هر ذال به شلاقت زنند

بر مقامت هیچ نتوانند رسانیدن گزند

 

هرچه میخوانی به گوش کودکت در تربیت

بهترین آموزه‌ی باشد پر از اندرز و پند

 

روز میمونت ثنا گوید مبارک با سرود

هرکه میخواهد ذلیلت او بود زار و نژند

 

محمد اسحاق ثنا

۷ مارچ ۲۰۲۴