آرشیف

2017-4-24

استاد فضل الحق فضل

مــیــلاد شــهـــادت
وطــن  ویــران   ز  مـار  آسـتـیــن  اســـت
که  چون  گـرگی همـیـشه  در کمیـن اســـت
 
به  تــــذ ویـــر و  به  تـــد بــیـــر  اجـا نــب
به هـر پـُـسـتی که خواهــد  جا گـزیـن اســت
 
به  گوش غافــلان  خفـتـه  در خوا ب
صـدای  دشـمـنان بس دلـنشـیـن اســت
 
وطـن از ما تـم  جـا نـکـا ه  شـا هـیـن
ملـول و خـسـته و انـدوهـگـیـن اســت
 
ازیـن  خونـیـن  جـنـایات  قـول  اردو
به کشـور داغ نـنگ انـدرجبیـن اســت
 
به  مــیـــلاد  شهــا دت   ثـبـت   گشته
هـرآنکو جان سـپرد اهــل  یقـیـن اسـت
 
درون  مـسـجــد  و مـحـــراب و مـنـبـر
که مهـد حـفــظ  قــرآن و طنـیـن اســت
 
شـــود  آمــا جـــگــا ه   ا نــتـــحـــاری
چه  پـنـداری مسلمـانی  چنـیـن اســت ؟
 
شـنـیــدم  مـا دری  نـالان هـمـی  گـفـت
شـهــیــدان  را مــقــام  بـرتریـن ا ســت
 
یـقـیــن  دارم  که  فــرزنـد  شـهــیـــد م
مـقـیـم با غ  به فـردوس  بـریـن  اســت
 
ز فــضــل  و شــفـقــت  دا دار  دا یـــم
شـهــیـدان  را هـمی اجـر وزیـن اســت
 
 استاد فـضـل الحق  فـضــل
شـهــر فــراه  ثـور سال 1396 هـجـری شمســی
این پارچه زیر نام میلاد شهادت به مناسبت فاجعۀ جانکاه قول اردوی نمبر 209 شاهین سروده شده
*( قول اردوی 209 شاهیـن)