آرشیف

2015-12-23

نظیر ظفر

مــــــــا نـمـیــدانـیـــــــم

جـــهان ز غــصه سراپاست ما نمی دانیم
چه نقشی واقــــعه از ماست ما نمی دانیم

امــــید زنده گی تصـــــــــویر کودکانه بود
تلاش هـــــا هــمه بی جاست ما نمی دانیم

تمــــام دار جــــــــهان را اگر بهــــم بندند
چو قــــطره در دل دریاســت ما نمی دانیم

ز خــــوب و بد به جز از نام آن نمی ماند
به پشــــت پرده کی زیباست ما نمی دانیم

سرابهــــــا همـــــه در دیده گان ما آب اند
تجـــــــسم از نـــــظر ماست  ما نمی دانیم

ز حا دثــــــات مـــلول ایم و شاکی از تقدیر
چه خواست حضرت یکتاست ما نمی دانیم
 
 نوشته نذیرظفر
۱۵/۱۲/۲۱