آرشیف

2015-5-23

محمد طاهر صمدی

مـــــرض طبق

نویسنده: محمد طاهر صمدی

مـــــرض طبق

 

مرض طبق یا )Foot and mouth disease) که بنام بیماری پا و دهن نیزیاد میشود، یک مرض عفونی، ساری و ویروسی گاو، گاومیش، گوسفند، خوک و بز است که شدید ترین نوع آن در خوک و گاو است. این مرض، تب، شاریده گی دهن، پا ها و پستان را در حیوانات سم دار ایجاد مینماید. اولین گزارش درمورد این مرض درسال 5151 در ایتالیا ارائه شد.