آرشیف

2020-4-29

عزیزه عنایت

مــاه صیـام !

چه خـوش آمــد بهار و ماه قـرآن
که ماه بخشش است ولطف یزدان

صبــا بــرمقــدمـش گل میفشــانــد
نسیم آیـد حضورش مشـک بـیـزان

فــلـک داده  درختــان جـامـۀ سبـز
بــــه اسـتـقــبـال مـــاه روزه داران

بجـویـم بـا عبـادت  فضـل حـق را
کـه دل روشـن شـود از نـور ایمان

بـبـارد چـون شمیم گـل درایــن ماه
عطـای خـــالـــق یـکـتــا ورحمــان

بـگـیــریــم دامـنــش بــا آه و زاری
بخـواهـیـم عـفـو عصیـان وگنـاهـان

چنان پرفیض ونور است ماه صیام
که بازاست هردمی درهای رضوان

خـوشــا مـومـن درایـن مـاه مبـارک
گــــل لـبـخــنــد آرد بـــــریـتـیـمـــان

بــگـــیــرد دســــت هـــرافــتــادۀ را
کــنــد  روشـــن چــراغ مستـمـنـدان

ثـنـا خوانست "عزیزه" درحضورت
قـبــول درگهـت ایـن عـجـز گــردان

24/4/2020
شب اول رمضان مبارک هالند