آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

مـعـلـومـــــــــــــات در باره پروژه سیاسنگ ولایــت غور

 

چندی پیش به اثر در خواست مردم پوزلیچ وسیاسنگ وسایر مستفدین پروژه برای بهبود پروژه سیاسنگ چند ساختمان جدید پیشنهاد شد وخوش بختانه از جانب وزارت انرژی وآب منظور وکار این ساختمان ها عملا شروع گردیده وزمان پروژه تا آخر نوامبر 2014تمدید شده است .

خواننده گان عزیز :
در ذیل تمام معلومات ها به ارتباط این پروژه را به خوانید : 
پروژه سیاسنگ وپوزلیچ به اثر درخواست های مکرر مردم شمال وجنوب شهر چغچران طرح ودیزاین وتطبیق می گردد این پروژه از بودجه انکشافی وزارت انرژی وآب تطبیق می گردد تمویل کننده های پروژه 88فیصد بانک انکشاف آسیائی 12فیصد بانک اسلامی می باشند . کار این پروژه از دوسال به این طرف به شدت توسط شرکت نشنل گولد ادامه دارد کار های عمده که درین مدت انجام شده ذیلا تذکر داده می شود :
1-بطول 18.5کیلومتر کانال بصورت اساسی وتخنیکی کندن کاری وآماده بهر برداری است فعلا در پوزلیچ آب جریان دارد ودر شمال از سیاسنگ شروع الی ریاست مخابرات آب جریان دارد .
2-به تعداد 115ساختمان خورد وبزرگ آبیاری بصورت پخته واساسی اعمار وبه بهره برداری رسیده است .
3-به طول 3152متر کانال سرپوشیده اعمار وبهره برداری رسیده است .
4-به طول 2161متر کانال پخته آبیاری اعمار فعلا مورد استفاده قراردارد .
5-طویل ترین ساختمان پروژه تراز آب گذر سیاسنگ است که 217متر طول دارد که به نوبه خود طویل ترین ساختمان آبیاری حوزه غرب است.
6-فیصدی پیشرفت کار پروژه تا کنون به ( 87) فیصد می رسد .
7-دروازه کانال بصورت تخنیکی اعمار ونصب شده است
8-کانال سیاسنگ در موقیعت دهن کاسی به کانال خیر اباد وجام وصل شده است ودر پلان است که در هماهنگی با بر نامه تحکیم ثبات ریاست انکشاف دهات به کانال جام نیز وصل شود تا هیچ خانه وباغی از ین آب فراوان هریرود بی نصیب نماند ودر مدت جند سال این شهر سبز شود , منابع آب زیر زمینی تقویه شود وآب چاه ها کم نشود .
9- فعلا رای زنی وپلان گذاری وسروی ها ادامه دارد که با اعمار چند حوض ذخیره یک مقدار آب کانال به شهرک مهاجرین انتقال شود وبه هر خانه تقسیم شود فعلا صد ها خانه دران موقیعت از کمبود آب رنج می کشند .

خصوصیات پروژه :
-بودجه پروژه مبلغ ( 7694534 ) دالر امریکائی 
-طول کانال : 19کیلومتر 
-مقدار اراضی تحت زرع قبل از اعمار ( 275)هکتار 
-مقدار اراضی تحت زرع بعد از اعمار 2100 هکتار 
-مقدار اعظمی جریان آب 3متر مکعب در فی ثانیه 
-تعدا فامیل های مستفید شونده 1555فامیل 
-برای ( 10000 نفر ) کاریابی شده وبصورت مسقیم وغیر مستقیم مستفید شده اند .
مشکلات اجتماعی پروژه به اثر توجه مقام ولایت غور , شورای ولایتی ومردم زحمت کش ومهربان قطس , سیاسنگ وپوزلیچ رفع شده است .

نظارت پروژه :
-تیم ریاست حوزه دریایی هریرود بالایی غور علاوه بر رفع مشکلات اجتماعی پروژه وجمع آوری مشکلات مردم در جریا ن مسیر کانال همیشه از جریان کار نظارت نموده است 
-تیم تخنیکی پروژه انجینر زبیر , انجینر آصف وانجینر حبیب همه روزه بدون وقفه از پروژه نظارت نموده اند 
– تیم نظارت کمیته انکشافی ولایتی و شورای محترم ولایتی غوروقتآ فوقتا از جریان کار پروژه بازدید ونظارت نموده اند 
-نماینده های مردم پوزلیچ وسیاسنگ عملا همه روزه در جریان کار دخیل بوده ونظارت مستقیم نموده اند 
-تیم دیزاین وتیم تخنیکی پروژه به شمول انجینران داخلی وخارجی انجینر کرولا , انجینر دیپک , انجینر نترا وانجینر عبدالله قدیر , انجینر یاسین , انجینر عزیز الله , کسانی بوده اند که در بهبود کار پروژه زحمت کشیده اند .

عاقبت پروژه وهماهنگی شرکای آب :
1-مطابق به احکام قانون آب جمهوری اسلامی افغانستان ادارات ذیل در سکتور آب دخیل اند :
-ریاست زراعت ,آبیاری ومالداری مسئول پخش آب در شبکه ها وکانال های فرعی 
-ریاست محیط زیست اداره پالیسی ساز به خاطر جلوگیری از الوده شدن آب ها 
-ریاست صحت عامه مسئول کیفیت آب ها وصحی بودن آب ها 
-ریاست شاروالی مسئول توزیع زمین برای مردم وشبکه سازی فاضلاب ها در ساحات شهری 
-شهر سازی تطبیق کننده ماستر پلان های شهری به همکاری شهرداری .
-ریاست حوزه دریایی مسئول هدایت آب به شبکه های عمومی واعمار کننده تاسیسات آبیاری .
ادارت ذکر شده همه نقش مهم وشایسته در سکتور آب دارند که متاسفانه در غور بین ادارات ذکر شده هماهنگی وجود ندارد وفعلا با مصرف گزاف آب در ساحه شهری سرازیر شده ومردم به گونه های مختلف ازین آب استفاده می نمایند وبر علاوه مردم فهمده ویا نا فهمیده در حریم کانال خانه می سازند حریم کانال را متصرف می شوند , فاضلاب خود را به این کانال می اندازند وتا چند سال بعد با ازدیاد نفوس وتراکم ساخت وساز ها شاید آثار از کانال در ساحات شهری باقی نماند طور مثال در غرب فامیلی ها شاروالی زمین را توزیع نمود وحتی کوچکترین توجه به کانال های ابیاری , سیلبرد ها , نکرد ومردم عملا کانال را تخریب کردند .
در موقیعت گدام وگنج سابقه زمین توزیع شد مردم به کانال ستم ها نمودند .در موقیعت دره قاضی در قسمت که کانال بین خانه ها واقع شده اثری از کانال وحریم کانال وجود ندارد .
اداره شهر داری خوش دارد زمین ها را به فروشد ولی نه شبکه های فاضلاب اعمار نموده , نه سیلبرد ونه آب رو ها را اعمار نموده ونه شبکه های آبیاری را در نظر گرفته است آخر عاقبت این سهل انگاری ها چه خواهد شد تا چند سال بعد یک شهر پر از مشکل وفاقد تمام استندر د های شهری خواهد بود .
در پایان مطلب تصاویر مرتبط به پروژه سیاسنگ را مشاهده نمائید .
بااحترام 
محمدامین وکیل 
رئیس حوزه دریایی هریرود بالایی غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور

 

معلومات در باره پروژه سیاسنگ ولایت غور