آرشیف

2016-11-7

نظیر ظفر

مـتـــاع رســـوایـــــی

جــذبِ چشمان سبز یار شدم 
تازه گشتم شـکوفه سار شدم 

میخـــکوبم ز خـال کنج لبش 
مانده ام جـا بجا شــکارشدم 

دل نمـــــــیدادم و دلـم را برد 
جـــــلوه ِ کرد و خاکسارشدم 

بخدا هر نفـس ز بوی وصال 
ســـبز چون شاخه بهار شدم 

میشود هر کی شهریی به کمال  
مـن ازین عـــــشق نامدار شدم 

عشــق پیری متاع رســوایست 
چکنم منکــــه ســـر دچار شدم
 

 نوشته نذیر ظفر